Skip to content ↓

Kartografia

Informacje o mapach i innych dokumentach kartograficznych znajdują się w Katalogu online Bibliotek AGH oraz dla starszych pozycji w kartkowym katalogu zbiorów kartograficznych, który dostępny jest w Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych.

Mapy możesz zamówić za pomocą formularza online, tradycyjnego rewersu bibliotecznego (dostępny na miejscu w Czytelni) lub e-mailowo ozs@bg.agh.edu.pl.

Jakie mapy udostępniamy?

Mapy topograficzne

Mapa topograficzna jest opracowaniem kartograficznym w skalach od 1:10 000 do 1:200 000 o treści ogólnogeograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów topograficznych. W sposób wiarygodny i z odpowiednią do skali szczegółowością odzwierciedla stan terenu, jego typowe cechy i charakterystyczne właściwości. Obraz terenu przedstawiany jest za pomocą umownych znaków graficznych, zgodnie z zasadami redakcji map. W Bibliotece są dostępne mapy topograficzne w następujących skalach:

  • 1:10 000,
  • 1:25 000,
  • 1:25 000 (tzw. powiatowa),
  • 1:50 000,
  • 1:100 000,
  • 1:200 000.

Więcej na temat map topograficznych na stronie Geoportalu Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Mapy tematyczne 1:50 000

 Jest seryjnym opracowaniem kartograficznym Polski w cięciu arkuszowym (łącznie 1069 arkuszy – każdy o powierzchni ok. 300 km²). Do każdego arkusza dołączone są objaśnienia tekstowe, które kompleksowo wyjaśniają budowę geologiczną z uwzględnieniem litologii, genezy i stratygrafii utworów oraz geomorfologii i tektoniki.

Szczegółowa charakterystyka mapy dostępna na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego.

Czarno-biała mapa, która przedstawia region Karpat i Przedgórza. Nie zawiera utworów czwartorzędowych. 

Mapa jest kartograficznym odwzorowaniem występowania kopalin w strefie przypowierzchniowej i wgłębnej oraz gospodarki złożami na tle wybranych elementów górnictwa i przetwórstwa kopalin, hydrogeologii, geologii inżynierskiej, przyrody, krajobrazu i zabytków kultury. Do każdego arkusza mapy dołączone są objaśnienia. Kolejnymi, uaktualnianymi wersjami tej mapy są dwie edycje Mapy geośrodowiskowej Polski.

Mapa przedstawia w formie kartograficznej stan i zasoby środowiska naturalnego Polski. Plansza A to zaktualizowana po pięciu latach treść Mapy geologiczno-gospodarczej Polski. Informacje zawarte na mapie przedstawiają złoża kopalin (górnictwo i przeróbka), wody (powierzchniowe, podziemne, strefa wybrzeża morskiego), warunki podłoża (warunki budowlane, gleby chronione, obszary leśne) i ochronę środowiska (ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona dziedzictwa kulturowego).

Szczegółowa charakterystyka mapy dostępna na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego.

Mapa przedstawia warstwę informacyjną zagrożenia powierzchni ziemi, w skład której wchodzi geochemia środowiska, składowanie odpadów, antropopresja.

Szczegółowa charakterystyka mapy dostępna na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego.

Mapa podaje lokalizację oraz techniczną i hydrogeologiczną charakterystykę ujęć wód podziemnych, a także lokalizację i uproszczoną charakterystykę obiektów uciążliwych dla wód podziemnych.
Przedstawia w ujęciu syntetycznym warunki występowania wód podziemnych głównego piętra poziomu/ wodonośnego, stanowiącego najważniejsze źródło zaopatrzenia w wodę, jego charakterystykę jakościową, ilościową oraz zagrożenia, na jakie te wody są narażone.
W Bibliotece znajdziesz następujące wydania mapy:

  • Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000. Główny poziom wodonośny
  • Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000. Pierwszy poziom wodonośny. Występowanie i hydrodynamika
  • Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000. Pierwszy poziom wodonośny. Wrażliwość na zanieczyszczenie
  • Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000. Pierwszy poziom wodonośny. Jakość wód

Szczegółowa charakterystyka mapy dostępna na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego.

Mapa przedstawia stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny i skutki – tak negatywnych, jak i pozytywnych – przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym działalności człowieka, a także sposoby ochrony naturalnych wartości tego środowiska.
Treść mapy uzupełniają komentarze umieszczone na odwrocie mapy. Komentarze dla mapy sozologicznej zawierają również m.in. informacje na temat zagrożeń i degradacji wód powierzchniowych i podziemnych, przedstawiona jest także ogólna ocena stanu środowiska i wskazania dotyczące jego kształtowania i ochrony.

Mapa przedstawia chwilowy stan i warunki obiegu wody w okresie kartowania w powiązaniu ze środowiskiem geograficznym. Powstaje na podkładzie mapy topograficznej, na którą nanoszone są wyniki kartowania terenowego zjawisk i obiektów wodnych, przepuszczalności gruntów oraz liczne informacje dotyczące gospodarowania zasobami wodnymi, oceny jakości wody, a także dane dotyczące monitoringu hydrosfery.
Treść mapy uzupełniają komentarze umieszczone na odwrocie mapy, które zawierają ogólną przyrodniczą charakterystykę obszaru przedstawionego na arkuszu oraz m.in.: charakterystykę opadów, wód powierzchniowych i wód podziemnych ze szczególnym uwzględnieniem ich zanieczyszczenia oraz przeobrażeń stosunków wodnych.

Mapy tematyczne 1:200 000

Mapa pod redakcją naukową Józefa Edwarda. Mojskiego była publikowana w latach 1969-1998 roku w języku polskim. Pierwszy arkusz — Radom wydrukowano w 1969 roku, a ostatni — Tatry w 1998 roku. Mapa obejmuje obszar całej Polski. Plansza A przedstawia budowę terenu z uwzględnieniem utworów czwartorzędowych.
Na każdym arkuszu zamieszczony jest przekrój geologiczny oraz profile stratygraficzno – litologiczne. Do każdego arkusza są opracowane objaśnienia tekstowe, w których omówiono budowę geologiczną obszaru objętego mapą, przedstawiono profile głębokich otworów wiertniczych oraz wyniki przeglądowych prac zdjęciowych lub wyniki zestawień map w skalach bardziej szczegółowych.
Biblioteka ma wszystkie arkusze mapy.

Więcej informacji na temat mapy znajduje się na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego

Mapa pod redakcją naukową Józefa Edwarda. Mojskiego była publikowana w latach 1969-1998 roku w języku polskim. Pierwszy arkusz — Radom wydrukowano w 1969 roku, a ostatni — Tatry w 1998 roku. Mapa obejmuje obszar całej Polski. Plansza B przedstawia budowę terenu bez utworów czwartorzędowych.
Na każdym arkuszu zamieszczony jest przekrój geologiczny oraz profile stratygraficzno – litologiczne. Do każdego arkusza są opracowane objaśnienia tekstowe, w których omówiono budowę geologiczną obszaru objętego mapą, przedstawiono profile głębokich otworów wiertniczych oraz wyniki przeglądowych prac zdjęciowych lub wyniki zestawień map w skalach bardziej szczegółowych.
Biblioteka ma wszystkie arkusze mapy.

Więcej informacji na temat mapy znajduje się na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego

Mapa została opublikowana w latach 1976-1990 pod redakcją naukową Cyryla Kolago. Mapa obejmuje cały obszar Polski (74 arkusze). Na mapie przedstawiono obszary o różnej wydajności, głębokość pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego, hydroizohipsy, przejawy wód mineralnych. Wyznaczono obszary o różnym stopniu izolacji pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego. Zaznaczone zostały również punkty stacjonarnych obserwacji wód podziemnych. Na przekrojach hydrogeologicznych dołączonych do każdego arkusza, pokazano zwierciadło wody oraz litologię skał, w aspekcie stopnia ich przepuszczalności. Na mapie wyróżniono jednostki hydrogeologiczne: regiony, podregiony, rejony. Biblioteka posiada komplet arkuszy i objaśnień.
 

Mapy tematyczne 1:300 000

Została opracowana w latach 1947-1955 pod redakcją naukową Edwarda Rühle. Jest to pierwsza edycja przeglądowej mapy geologicznej obejmującej obszar Polski. Mapa utworów powierzchniowych przedstawia  budowę terenu z uwzględnieniem utworów czwartorzędowych.
Mapa ta w całości była zestawiona kameralnie z wykorzystaniem wszystkich dostępnych wówczas materiałów kartograficznych w różnych skalach. Oba wydania A i B obejmują 28 arkuszy map dla całej Polski. W Bibliotece znajduje się komplet arkuszy tej mapy.

Została opracowana w latach 1947-1955 pod redakcją naukową Edwarda Rühle. Jest to pierwsza edycja przeglądowej mapy geologicznej obejmującej obszar Polski. Mapa utworów czwartorzędowych przedstawia  budowę terenu bez utworów czwartorzędowych. Mapa ta w całości była zestawiona kameralnie z wykorzystaniem wszystkich dostępnych wówczas materiałów kartograficznych w różnych skalach. Oba wydania A i B obejmują 28 arkuszy map dla całej Polski. W Bibliotece znajduje się komplet arkuszy tej mapy.

Została opracowana w latach 1957-1964 pod redakcją naukową Cyryla Kolago. Składa się z wersji A i B, każda w 28 arkuszach dla całego obszaru Polski. Do map opracowano również objaśnienia, wspólne dla obu wersji. W Bibliotece znajduje się komplet arkuszy i niekompletne objaśnienia.

Mapa opublikowana w latach 1955-1962 pod redakcją naukową Ludwika Watycha. Obejmuje 28 arkuszy dla całej Polski oraz do niektórych objaśnienia. W Bibliotece znajduje się komplet arkuszy tej mapy.

Mapa wydana w 1961 roku w 28 arkuszach, które obejmują obszar całej Polski. Jest opracowana przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Do całości mapy są jedne objaśnienia. W Bibliotece znajduje się komplet arkuszy tej mapy.

Mapa została opracowana przez Państwowy Instytut Geologiczny w 1965 roku. Składa się z 28 arkuszy i objaśnień do każdej mapy. W Bibliotece znajduje się komplet arkuszy tej mapy z wyjątkiem arkusza Słupsk.

Mapy regionów Polski

Mapa ta jest publikowana od 1955 roku. Obejmuje obszar od rejonu Prudnika na Opolszczyźnie, po zachodnią granicę państwa, pokrywając Sudety polskie oraz ich przedgórze. Mapa jest uzupełniona jednym lub kilkoma typowymi dla danego obszaru przekrojami geologicznymi oraz profilem stratygraficznym. Do każdego arkusza są opracowane objaśnienia tekstowe, w których omówiono budowę geologiczną obszaru objętego mapą, przedstawiono profile ważniejszych otworów wiertniczych oraz wyniki badań terenowych i laboratoryjnych. Jest to mapa zakryta, litologiczno-stratygraficzna odzwierciedlająca budowę geologiczną w strefie przypowierzchniowej. Mapa wraz z objaśnieniami tekstowymi, stanowi kompendium wiedzy o danym terenie. Powstaje w wyniku terenowych prac zdjęciowych i badań laboratoryjnych.

Prezentacja Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów w skali 1:25 000 (SMGS) II edycja – 70 lat później

5. Forum PSG i PSH. Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów w skali 1:25 000 (SMGS)

Mapa była opracowywana w latach 1958-1980 na podkładzie mapy fotogrametrycznej z 1938 roku i na podstawie powojennych badań geologicznych. Składa się z 14 arkuszy.

Szczegółowa charakterystyka mapy dostępna na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego

Mapa była opracowywana w latach 50. i 60. głównie przez Krzysztofa Birkenmajera. Składa się z 20 arkuszy.

Przydatne linki

Instytucje

Informacje o mapach

Dane Geologiczne

Bazy danych Państwowego Instytutu Geologicznego.

Centralna Baza Danych Geologicznych

Baza danych prowadzona i rozbudowywana przez Państwowy Instytut Geologiczny-PIB, to największy w Polsce zbiór danych cyfrowych związanych z naukami o Ziemi. Zadaniem CBDG jest gromadzenie i udostępnianie różnego rodzaju informacji z dziedziny geologii i nauk pokrewnych.

Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 - 1939

Niekomercyjny projekt udostępnienia skanów map i materiałów geograficznych wydanych przez Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG) w latach 1919 - 1939.

GeoLOG

Największy w Polsce zbiór danych cyfrowych związanych z naukami o Ziemi - otwory wiertnicze, punkty badawcze, kartografia geologiczna powierzchniowa i wgłębna, geologia inżynierska, hydrogeologia, geofizyka.

Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Serwis Geoportal pełni rolę centralnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej pośrednicząc w dostępie do danych przestrzennych i związanych z nimi usług. Głównym celem serwisu jest dostarczenie informacji przestrzennej pochodzącej z urzędowych rejestrów.

Stopka