Skip to content ↓

Horyzont Europa

Horizon Europe

Ramowy program Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji

W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro. Program ma promować doskonałość i zapewnić wsparcie najlepszym naukowcom i innowatorom. Będzie również wspierać badania oparte na współpracy w zakresie wyzwań społecznych oraz wzmacniać potencjał technologiczny i przemysłowy.

 

FILAR I – DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA
Ma na celu wzmocnienie jakości bazy naukowej Unii i podniesienie konkurencyjności badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej w skali globalnej.

FILAR II – GLOBALNE WYZWANIA I EUROPEJSKA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEMYSŁOWA
Badania oparte na współpracy w zakresie wyzwań społecznych, przed którymi stoi Europa, oraz wzmacnianie potencjału technologicznego i przemysłowego poprzez obszary tematyczne (klastry) dotyczące całego spektrum globalnych wyzwań. Obejmuje następujące klastry:

FILAR III – INNOWACYJNA EUROPA
Wsparcie dla innowacji o potencjalnie przełomowym i destrukcyjnym charakterze z potencjałem zwiększania skali, który może być zbyt ryzykowny dla prywatnych inwestorów.

SZERSZE UCZESTNICTWO I WZMACNIANIE EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI BADAWCZEJ
Pełne wykorzystanie potencjału naukowego Europy oraz zadbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach były szeroko rozpowszechnione we wszystkich krajach naszego kontynentu.

WSPÓLNE CENTRUM BADAWCZE (JRC)
Zaplecze badawczo-naukowe, którego misją jest wspieranie polityk europejskich poprzez prowadzenie niezależnych badań naukowych w kluczowych dla UE obszarach.

OTWARTA NAUKA W PROGRAMIE HORYZONT EUROPA
Otwarta nauka jest priorytetem w programie Horyzont Europa, ponieważ poprawia jakość, wydajność i elastyczność badań. Ma ona na celu lepsze rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników badań naukowych i innowacji oraz wsparcie aktywnego zaangażowania społeczeństwa. Beneficjenci programu są zobligowani do zapewniania natychmiastowego otwartego dostępu do publikacji naukowych bez określania embarga oraz odpowiedzialnego zarządzania danymi badawczymi, zgodnymi z zasadami FAIR (możliwe do znalezienia, dostępne, interoperacyjne oraz nadające się do ponownego wykorzystania). Zarówno publikacje, jak i dane badawcze należy udostępnić na licencji CC BY lub równoważnej. Koszty publikacji można pokryć z otrzymanych środków tylko wówczas, kiedy jest ona w pełni otwarta.

Stopka