Skip to content ↓

Szafki skrytkowe

Regulamin korzystania z szafek skrytkowych w Bibliotece Głównej AGH

 1. Szafki skrytkowe (dalej jako szafki), znajdujące się w Bibliotece Głównej AGH (dalej jako Biblioteka), są dostępne dla studentów, doktorantów i pracowników AGH posiadających aktualne konto biblioteczne w Bibliotece i legitymację elektroniczną ELS, ELD, ELSNA lub ELP.
 2. Z szafek można korzystać wyłącznie w godzinach i dniach otwarcia Biblioteki.
 3. Korzystanie z szafek jest bezpłatne i wymaga użycia legitymacji elektronicznej. Użytkownicy szafek zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi poniżej.
 4. Skrytki służą do przechowywania rzeczy osobistych, okryć wierzchnich, toreb, teczek, plecaków itp. w czasie korzystania z usług Biblioteki. Korzystający z szafki jest zobowiązany do dbania o odpowiednie jej zamknięcie.
 5. W szafkach nie należy przechowywać:
  1. rzeczy wartościowych (np. laptopów, sprzętu fotograficznego, telefonów komórkowych, biżuterii, zegarków), przedmiotów mających wartość artystyczną lub naukową, dowodów osobistych i innych dokumentów, pieniędzy oraz kart płatniczych; korzystający z szafek skrytkowych pozostawiając dokumenty lub wartościowe przedmioty czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność;
  2. przedmiotów mogących wyrządzić szkodę osobom trzecim lub ich mieniu, w szczególności przez uszkodzenie lub zanieczyszczenie, jak również mogących uszkodzić lub zanieczyścić teren szafek skrytkowych;
  3. przedmiotów o nieprzyjemnym zapachu, przedmiotów zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, broni, amunicji, niebezpiecznych narzędzi, w szczególności noży, kastetów, innych materiałów niebezpiecznych, substancji żrących oraz rzeczy, których posiadanie jest niezgodne z prawem.
 6. Materiały niezbędne do pracy oraz przedmioty osobistego użytku, w szczególności wymienione w pkt 5a, można wnosić do czytelń oraz Strefy Wolnego Dostępu w przeznaczonych do tego celu koszykach dostępnych w pomieszczeniu z szafkami lub szatni.
 7. W przypadku problemów z otwarciem szafki lub zgubienia legitymacji elektronicznej użytkownik powinien zgłosić się do dyżurnego bibliotekarza w punkcie Informacji Katalogowej w celu zweryfikowania tożsamości i awaryjnego otwarcia szafki. Użytkownik zobowiązany jest w tej sytuacji do podpisania protokołu potwierdzającego odebranie rzeczy (załącznik nr 1).
 8. Użytkownicy zobowiązani są do odbioru rzeczy złożonych w szafkach w tym samym dniu, w którym rzeczy te zostały złożone. Biblioteka zastrzega sobie prawo do komisyjnego otwarcia i opróżnienia szafek niezwolnionych przez użytkowników przed zamknięciem Biblioteki; w takim przypadku zostanie sporządzony protokół opróżnienia szafki skrytkowej (załącznik nr 2).
 9. Ustala się następujący tryb postępowania z przedmiotami pozostawionymi w szafkach:
  1. książki stanowiące własność Biblioteki zostaną zwrócone, a ich opis usunięty z konta bibliotecznego użytkownika;
  2. przedmioty łatwo psujące się, przedmioty mogące zabrudzić lub zniszczyć szafki lub/oraz stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w budynku będą komisyjnie utylizowane natychmiast;
  3. pozostałe przedmioty zostaną zabezpieczone i oznaczone datą oraz numerem szafki, z której je wyjęto; zawartość opróżnionych szafek skrytkowych zostanie przekazana do wydzielonego magazynu Biblioteki, gdzie rzeczy będą oczekiwać na odbiór przez właściciela; w przypadku niezgłoszenia się Użytkownika i gdy identyfikacja właściciela pozostawionych w szafce rzeczy jest możliwa, Biblioteka wzywa go do ich odbioru;
  4. zdeponowane przedmioty można odebrać u kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów BG AGH od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00;
  5. osoba odbierająca rzeczy z depozytu jest zobowiązana je opisać oraz poświadczyć ich odbiór na protokole otwarcia szafki;
  6. nieodebranie rzeczy w terminie dwóch miesięcy od daty ich zabezpieczenia upoważnia Bibliotekę Główną do komisyjnego zniszczenia porzuconych rzeczy.
 10. Protokoły otwarcia szafek oraz protokoły utylizacji rzeczy pozostawionych w szafkach są dostępne w dokumentacji Biblioteki.
 11. Wszelkie dostrzeżone uszkodzenia szafek skrytkowych, a także fakt znalezienia w nich zapomnianych rzeczy, należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi w punkcie Informacji Katalogowej.
 12. Pomieszczenie z szafkami jest monitorowane.
 13. Korzystanie z szafek skrytkowych jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

Stopka