Skip to content ↓

Przydatne linki

Instytucje i inicjatywy

Narodowe Centrum Nauki

Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia planu zarządzania danymi w projekcie badawczym

Otwarta Nauka

Serwis dla zainteresowanych problematyką otwartości w badaniach naukowych i edukacji

European Open Science Cloud (EOSC)

Europejska Chmura dla Otwartej Nauki jest ekosystemem środowisk, złożonych z różnych infrastruktur, służącym do przechowywania i przetwarzania wyników badań naukowych zgodnie z założeniami otwartej nauki w UE.

CODATA

Committee on Data of the International Science Council (ISC) zajmuje się promowaniem zasad, polityk i praktyk w zakresie Otwartych Danych i Otwartej Nauki.

EU Grants AGA - Annotated Grants Agreements

To przewodnik użytkownika, który ma na celu wyjaśnienie wnioskodawcom i beneficjentom wzorów umów zawieranych w ramach finansowania UE na lata 2021-2027.

Horyzont Europa (2021-2027)

Europejski Program w zakresie badań naukowych i innowacji

OpenAIRE

Organizacja non-profit, której misją jest zwiększanie otwartości i przejrzystości prowadzonych na świecie badań. System OpenAIRE to sieć otwartych repozytoriów, dzięki któremu możliwe jest łatwiejsze monitorowanie postępów naukowych przez innych badaczy oraz obywateli, sponsorów czy przedstawicieli przemysłu.

Research Data Alliance

Organizacja powstała w 2013 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej, National Science Foundation (USA), National Institute of Standards and Technology oraz Department of Industry and Australian Innovation. Podstawową ideą RDA jest potrzeba swobodnego przepływu danych badawczych pomiędzy instytucjami i naukowcami na całym świecie.

Horizon Europe (HORIZON) Programme Guide

Przewodnik po programie Horyzont Europa. Zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące struktury i budżetu programu oraz szczegółowe informacje na temat przygotowywania wniosków.

Informatory polskie

Jak korzystać z zasobów w repozytoriach danych

Poradnik opracowany przez Natalię Gruenpeter. Jest przewodnikiem dla osób chcących korzystać z  danych badawczych udostępnianych przez naukowców. Zawarto w niej informacje o tym, gdzie i w jaki sposób szukać takich danych oraz jak korzystać z repozytoriów danych, biorąc pod uwagę warunki dostępu oraz wykorzystania zasobów.

Otwieranie danych. Podręcznik dobrych praktyk

Opracowany przez Ministerstwo Cyfryzacji podręcznik dobrych praktyk w otwieraniu danych, opisuje podstawowe ramy tego procesu: prawne, organizacyjne i instytucjonalne i przedstawia praktyczne scenariusze otwierania danych w urzędach. 

Otwarte, czyli bezpieczne. Analiza prawnych form ochrony danych badawczych i zalecenia w kwestii dostępu i korzystania

Opracowanie pod redakcją Lucie Guibault i Andreasa Wiebego. Jego celem jest zbadanie wymogów prawnych, którym musi podlegać korzystanie z danych badawczych w infrastrukturze funkcjonującej na zasadach otwartego dostępu, takiej jak OpenAIREplus, która łączy dane z publikacjami poprzez linki sieciowe.

Plan S - zasady i implementacja

Celem Planu S jest wprowadzenie od 2021 roku natychmiastowego otwartego dostępu do publikacji naukowych opisujących rezultaty badań finansowanych z publicznych lub niepublicznych grantów przyznanych przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe instytucje finansujące i rady ds. badań naukowych. Plan S opiera się na 10 zasadach uzupełnionych o szczegółowe wytyczne dotyczące artykułów naukowych. 

Prawne aspekty otwierania danych badawczych

Poradnik opracowany przez Krzysztofa Siewicza i Nikodema Rycko.

Selekcja i przygotowanie danych do udostępnienia

Poradnik opracowany przez Wojciecha Fenricha. Zawiera wskazówki dotyczące selekcji i przygotowania danych badawczych do udostępnienia.

Informatory zagraniczne

Science Europe - Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management

Wytyczne dotyczące zarządzania i odpowiedniego przechowywania danych badawczych. Przewodnik przedstawia również podstawowe wymagania dotyczące planów zarządzania danymi, kryteria wyboru godnych zaufania repozytoriów oraz wskazówki dla naukowców dotyczące przestrzegania wymogów organizacyjnych.

Prezentacje

Webinaria NCN

Otwarte dane badawcze w polityce i praktyce Narodowego Centrum Nauki

Natalia Galica, Narodowe Centrum Nauki, 13 kwietnia 2023 r.

Otwarte dane badawcze w projektach naukowych na przykładzie NCN

Prezentacja Magdaleny Szulfity-Żurawskiej, Biblioteka Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2019 r.

Repozytoria danych badawczych

Wojciech Fenrich, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski, 19 maja 2023 r.

Udostępnianie danych badawczych w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie

Krzysztof Siewicz, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski, 22 maja 2023 r. 

Inne

Data and Donuts: The Impact of Data Management

Prezentacja C. Tobin Magle, 2016 r.

Pytania dotyczące projektów NCN

Najczęściej zadawane pytania odnośnie projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Udostępnianie danych badawczych - zagadnienia prawne

 Prezentacja Nikodema Rycko, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski.

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi

Prezentacja Natalii Gruenpeter, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski, Kraków 2019 r.

Zarządzanie danymi badawczymi - ogólne informacje i PZD

Prezentacja Bożeny Bednarek-Michalskiej, Toruń 2019 r.

Narzędzia przydatne podczas pracy z danymi

Anonimizacja i pseudoanonimizacja danych

ARX Data Anonymization Tool

Oprogramowanie typu open source do anonimizacji wrażliwych danych osobowych.

Anonymizer

Narzędzie, które pozwala wygenerować zdjęcie osoby podobne do oryginalnego.

Amnesia

Narzędzie do anonimizowania danych przy użyciu algorytmów anonimizacji danych.

Safe Harbor Method

Metoda tzw. Bezpiecznej Przystani. Służy do deidentyfikacji i anonimizacji danych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby.

VeraCrypt

darmowe narzędzie używane do szyfrowania danych

Source Code

Wsparcie tworzenia DMP

ARGOS

ARGOS to otwarta, rozszerzalna usługa, która umożliwia tworzenie planów zarządzania danymi, ich monitorowanie i zarządzanie.

Checklist for a DMP

Lista kontrolna zawierająca kontrolne pytania, które należy uwzględnić w przygotowywanym planie zarządzania danymi.

DMP Online

Narzędzie, które pomaga tworzyć, przeglądać i udostępniać plany zarządzania danymi, spełniające wymagania instytucji finansujących badania naukowe.

DMPTool

Narzędzie online do tworzenia planów zarządzania danymi.

Repozytoria danych badawczych

Multidyscyplinarne repozytoria danych badawczych

MOST Danych

Instytucjonalne repozytorium otwartych danych badawczych współtworzone przez Politechnikę Gdańską, Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Gdański.

RODBUK

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich współtworzone przez: Akademię Górniczo-Hutniczą, Akademię Wychowania Fizycznego, Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej.

Mendeley Data

Repozytorium danych wydawnictwa Elsevier, które umożliwia swoim użytkownikom archiwizowanie i dalsze udostępnianie ich własnych danych badawczych. Dane są opisane właściwymi metadanymi i nadawany jest im numer DOI. Mendeley Data przeznaczone jest dla tzw. małych danych.

RePOD

Repozytorium Otwartych Danych opracowane przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Zenodo

Repozytorium ogólnego przeznaczenia opracowane w ramach europejskiego programu OpenAIRE i obsługiwane przez CERN.

Repozytoria dziedzinowe

CERN Open Data Portal

Repozytorium danych wytworzonych w ramach badań prowadzonych w CERN (European Organization for Nuclear Research). 

CLARIN Common Language Resources & Technology Infrastructure

Ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, która umożliwia badaczom z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wygodną pracę z bardzo dużymi zbiorami tekstów.

MX-RDR Macromolecular Xtallography Raw Data Repository

Repozytorium surowych danych dyfrakcyjnych zebranych na temat kryształów makromolekularnych. Zawiera narzędzia do tworzenia zbiorów metadanych krystalograficznych poprzez łączenie informacji wyodrębnionych bezpośrednio z obrazów dyfrakcyjnych i uzyskanych z depozytu PDB i / lub danych wejściowych użytkownika. 

Repozytorium Danych Społecznych

Repozytorium danych społecznych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych.

Stopka