Skip to content ↓

RODBUK

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich

Repozytorium tworzy przez sześć krakowskich uczelni:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej i Akademia Wychowania Fizycznego. Techniczną realizacją projektu zajmuje się Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH.


Zadaniem RODBUK jest gromadzenie, opracowanie, archiwizacja i udostępnianie w otwartym dostępie wszelkiego typu danych badawczych tworzonych przez pracowników naukowych, doktorantów i studentów w trakcie działalności naukowej.
RODBUK realizuje politykę otwartej nauki – Open Science poprzez stworzenie publicznie dostępnej platformy deponowania zbiorów danych badawczych umożliwiającej:

 • zapoznanie się z badaniami prowadzonymi w krakowskich ośrodkach naukowych,
 • przechowywanie różnego rodzaju zbiorów danych badawczych,
 • szybkie dotarcie do informacji poprzez przyjazny interfejs wyszukiwawczy,
 • najwyższy standard zapisu metadanych,
 • uzyskanie stałego identyfikatora DOI dla każdego zbioru danych,
 • znormalizowane cytowanie posiadanych danych,
 • wybranie dla swojego zbioru danych jednej z licencji Creative Commons lub innej,
 • określenie embarga i udostępnienie ograniczonych plików w momencie wyznaczonym przez deponującego.

Repozytorium funkcjonuje na platformie Dataverse opartej na oprogramowaniu typu open source. RODBUK pozwala na gromadzenie i udostępnianie danych badawczych z różnych dyscyplin i w różnych formatach. Dzięki temu dane są indeksowane i cytowane, co wpływa pozytywnie na ich upowszechnienie i promocję. Wszystkie publikowane metadane spełniają wytyczne podane przez OpenAIRE. W Repozytorium stosowane są zasady FAIR, co oznacza, że dane są możliwe do znalezienia, dostępne, intereoperacyjne, możliwe do ponownego wykorzystania.
RODBUK jest zarejestrowany w:

 • re3data - międzynarodowym rejestrze repozytoriów danych badawczych,
 • OpenDOAR - międzynarodowym rejestrze otwartych repozytoriów,
 • EOSC Marketplace - ogólnoeuropejskiej infrastrukturze dla Otwartej Nauki, która ma zapewnić otwarte i zaufane środowisko dostępu i zarządzania publikacjami, danymi badawczymi i oprogramowaniem, które są finansowane ze środków publicznych, a także powiązanych infrastruktur i usług.

Spełnia tym samym wymagania stawiane przez instytucje finansujące badania naukowe jak np. Narodowe Centrum Nauki czy Unia Europejska w zakresie deponowania i otwierania danych badawczych. 

Repozytorium jest dedykowane naukowcom uczelni współtworzących projekt, którzy są zainteresowani deponowaniem i udostępnieniem swoich danych badawczych. Korzystanie z Repozytorium jest bezpłatne.

Zespół ds. Otwartej Nauki służy pomocą w opisywaniu i deponowaniu danych badawczych w RODBUK.

Stopka