Skip to content ↓

Struktura organizacyjna

Oddziały i Sekcje

I piętro pok. 121 oin@bg.agh.edu.pl +48 12 617 32 15

Oddział Informacji Naukowej prowadzi działania w zakresie związanym ze wsparciem nauki i dydaktyki w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Do podstawowych zadań Oddziału należą:

 • prowadzenie działalności informacyjnej związanej z zawartością zbiorów i sposobami ich wykorzystania,
 • organizowanie, administrowanie i utrzymanie ciągłości dostępu do e-zasobów,
 • pomoc w poszukiwaniach bibliograficznych i rzeczowych literatury na dany temat na podstawie elektronicznych i drukowanych źródeł informacji,
 • sporządzanie tematycznych zestawień bibliograficznych dla pracowników naukowych AGH oraz innych uczelni (na zlecenie), 
 • dokumentowanie dorobku publikacyjnego pracowników AGH w Bazie Danych o Autorach i Publikacjach AGH (BaDAP),
 • wykonywanie analizy cytowań publikacji naukowych na podstawie dostępnych baz danych,
 • udział w pracach i badaniach naukowych realizowanych w Uczelni, w zakresie wsparcia bibliometrycznego i bibliograficznego,
 • tworzenie i współtworzenie bibliograficzno-informacyjnych baz danych,
 • organizowanie wystaw polskich nowości książkowych,
 • organizowanie wystaw tematycznych oraz innych wydarzeń dla członków wspólnoty akademickiej,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów AGH,
 • koordynacja praktyk zawodowych studentów studiów bibliotekoznawczych,
 • oprowadzanie zorganizowanych grup po Bibliotece.

Pracownicy Oddziału

parter pok. 14 magazyn@bg.agh.edu.pl +48 12 617 32 19 +48 12 617 32 23

Oddział Magazynów wykonuje zadania zarówno z  zakresu realizacji zamówień księgozbioru do Wypożyczalni i Czytelni Głównej jaki i przechowywania i zabezpieczania zbiorów BG AGH. Główne zadania Oddziału to: 

 • realizacja zamówionych materiałów do agend udostępniających zbiory,
 • utrzymanie zbiorów w dobrym stanie,
 • wybór wydawnictw do konserwacji i oprawy,
 • wybór wydawnictw zniszczonych do selekcji,
 • współpraca z Oddziałem Udostępniania Zbiorów w zakresie organizacji, przechowywania i konserwacji zbiorów oraz kontroli, selekcji i naprawy zbiorów.

Pracownicy Oddziału

I piętro pok. 102-109 kontakt.ogo@bg.agh.edu.pl +48 12 617 32 21 +48 12 617 32 20 +48 12 617 32 18

Do podstawowych zadań Oddziału Organizacji Zasobów Bibliotecznych należy należy realizacja planowej polityki gromadzenia i uzupełniania książek i czasopism zgodnie z kierunkami badań oraz potrzebami dydaktycznymi Uczelni. Zbiory pozyskiwane są poprzez kupno krajowe i zagraniczne, wymianę i dary. Oddział składa się z dwóch zespołów: Zasobów Tradycyjnych i Zasobów Cyfrowych.  Zadania wspólne Zespołów:

 • zakup książek i prenumerata czasopism do zbiorów BG i Biblioteki Beletrystycznej,
 • zakup i zapewnianie dostępów do subskrybowanych i kupowanych na własność książek elektronicznych,
 • prowadzenie wymiany materiałów bibliotecznych, we współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi,
 • uzupełnianie księgozbioru w ramach pozyskiwanych darów,
 • opracowanie formalne i przedmiotowe księgozbioru BG i innych jednostek organizacyjnych AGH (książki, czasopisma, wydawnictwa ciągłe),
 • współtworzenie katalogu centralnego zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich, poprzez tworzenie nowych i modyfikację już istniejących rekordów bibliograficznych i haseł wzorcowych,
 • katalogowanie retrospektywne,
 • aktualizowanie danych katalogu komputerowego,

Zespół Zasobów Tradycyjnych

 • prowadzenie sumarycznej i jednostkowej ewidencji wpływających materiałów bibliotecznych,
 • prowadzenie gospodarki drukami zbędnymi oraz dubletami książek i czasopism,
 • prowadzenie sumarycznej i jednostkowej ewidencji ubytkowanych materiałów bibliotecznych,
 • prowadzenie inwentarzy zbiorów BG w formie tradycyjnej oraz elektronicznej,
 • nadzorowanie opracowania zbiorów specjalnych,
 • prowadzenie zamówień i rozliczeń majątkowych zbiorów (drukowanych i elektronicznych),
 • prowadzenie szkoleń i konsultacji z zakresu katalogowania,
 • przygotowywanie analiz i statystyk zawartości zbiorów bibliotecznych.

Zespół Zasobów Cyfrowych

 • nadzór nad procesem digitalizacji w BG,
 • digitalizacja „na życzenie”,
 • digitalizacja w ramach realizowanych projektów,
 • prowadzenie szkoleń i konsultacji z zakresu digitalizacji,

Pracownicy Oddziału

Hol na parterze udo@bg.agh.edu.pl +48 12 617 32 12

Oddział Udostępniania Zbiorów realizuje zadania z zakresu obsługi czytelnika oraz zamówień w ramach wypożyczania miejscowego - Wypożyczalnia, Strefa Wolnego Dostępu , jak i udostępniania materiałów do korzystania na miejscu w Czytelni Głównej. Do zadań oddziału należą:

 • rejestracja, aktualizacja, modyfikacja i rozliczanie kont czytelniczych,
 • wypożyczanie i przyjmowanie zwrotów,
 • udostępnianie publikacji z zasobów magazynowych BG, księgozbiorów podręcznych książek i czasopism,
 • obsługa wrzutni,
 • monitowanie czytelników niedotrzymujących terminu zwrotu wypożyczonych publikacji,
 • sporządzanie protokołów książek zagubionych i zniszczonych,
 • porządkowanie, przesunięcia i selekcja księgozbioru pod względem merytorycznym i technicznym oraz udział w skontrum
 • przyjmowanie i rozliczanie należności za usługi i materiały biblioteczne zgodnie z Regulamin korzystania z Biblioteki Głównej i Sieci Bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica,
 • udzielanie informacji na temat zasobów i usług Biblioteki,
 • współpraca z Oddziałem Magazynów w zakresie organizacji, przechowywania i konserwacji zbiorów oraz kontroli, selekcji i naprawy zbiorów,
 • prowadzenia szkoleń dla studentów AGH w ramach przysposobienia bibliotecznego,
 • prowadzenie lekcji bibliotecznych oraz prezentowanie Biblioteki grupom zorganizowanym.

Pracownicy Oddziału

II piętro pok. 213 ozs@bg.agh.edu.pl +48 12 617 32 17

Oddział Zbiorów Specjalnych gromadzi i udostępnia w czytelni zbiory wyodrębnione z ogólnych zasobów bibliotecznych ze względu na ich odmienny charakter. Są to rozprawy doktorskie bronione w AGH, rękopisy, normy polskie i zagraniczne, opisy patentowe, dokumenty kartograficzne i literatura techniczno-handlowa. Główne zadania Oddziału to:

 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów specjalnych,
 • administrowanie i utrzymanie ciągłości dostępu do baz danych obejmujących tematykę normalizacyjną i patentową,
 • realizacja kwerend z zakresu specjalistycznej informacji normalizacyjnej oraz zamówień na zakup norm polskich i zagranicznych dla pracowników i jednostek AGH,
 • rejestrowanie dokumentów patentowych pracowników AGH w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH, 
 • świadczenie usług informacyjnych z zakresu informacji patentowej a także organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu poszukiwań w patentowych bazach danych oraz z zakresu ochrony własności przemysłowej dla naukowców, studentów, przedsiębiorców oraz rzeczników i aplikantów patentowych, 
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów AGH,
 • prowadzenie Punktu Informacji Normalizacyjnej (PIN) BG AGH w ramach współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym,
 • prowadzenie Ośrodka Informacji Patentowej (OIP) w ramach europejskiej sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB we współpracy z Urzędem Patentowym RP i Europejskim Urzędem Patentowym (EPO).

Pracownicy Oddziału

parter pok. 4, II piętro pok. 207-208 wypmb@bg.agh.edu.pl +48 12 617 32 14 zofia.pawlowska@bg.agh.edu.pl +48 12 617 32 16

Do głównych zadań Sekcji należy:

 • sprawowanie opieki merytorycznej nad funkcjonowaniem bibliotek tworzących system biblioteczno-informacyjny Uczelni, w szczególności czuwanie nad aktualnością i kompletnością przepisów prawnych związanych z ich działalnością, prowadzenie instruktażu przywarsztatowego, organizowanie zebrań i szkoleń dla pracowników bibliotek sieci, okresowe wizytacje,
 • współpraca z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi,
 • realizacja zamówień złożonych przez uprawnionego użytkownika indywidualnego i instytucjonalnego w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • udział w pracach koncepcyjnych związanych z realizacją modelu bibliotek wydziałowych w zakresie scalania zbiorów, organizacji i koordynacji komputeryzacji procesów bibliotecznych,
 • formalna weryfikacja dokumentacji związanej z selekcją i inwentaryzacją zbiorów w bibliotekach sieci,
 • współpraca ze wszystkimi oddziałami/sekcjami BG w zakresie działań na rzecz bibliotek sieci, dbanie o aktualność źródeł informacji o zasobach i działaniu bibliotek,
 • przeprowadzanie i czuwanie nad przebiegiem ciągłej inwentaryzacji ilościowej i majątkowej zbiorów Biblioteki Głównej, w tym wyjaśnianie wszelkich niezgodności w zapisach ewidencji sumarycznej i jednostkowej ze stanem faktycznym, przygotowywanie propozycji  rocznych planów i sprawozdań z kontroli zbiorów BG,
 • weryfikacja dokumentacji związanej z selekcją zbiorów BG.

Pracownicy Sekcji

I piętro pok.114-115 +48 12 617 32 10 

Do głównych zadań Sekcji należy:

 • prowadzenie spraw administracyjnych i finansowo-rozliczeniowych,
 • współpraca z Dyrektorem w zakresie opiniowania, podpisywania i zawierania umów powodujących zobowiązania Biblioteki z uwzględnieniem skutków finansowych,
 • współpraca z Dyrektorem w zakresie sporządzanie analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej jednostki,
 • prowadzenie spraw ewidencji środków trwałych z wyłączeniem księgozbioru,
 • zapewnienie sprawnej eksploatacji obiektu, systemów ochrony przeciwpożarowej oraz urządzeń instalacji stanowiących wyposażenie budynku (wentylacja, klimatyzacja itp.),
 • sporządzanie planów remontowych oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją remontów,
 • prowadzenie zaopatrzenia w materiały biurowe, gospodarcze i druki,
 • wykonywanie niezbędnych prac gospodarczych, drobnych napraw i remontów,
 • zapewnienie należytego porządku i wyglądu budynku Biblioteki i jej pomieszczeniom,
 • prowadzenie spraw dotyczących napraw sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia.

Pracownicy Sekcji

II piętro pok. 201-204 bg-ssk@bg.agh.edu.pl +48 12 617 32 26 +48 12 617 32 22

Do głównych zadań Sekcji należy:

 • bieżąca kontrola oraz rozwiązywanie problemów związanych z działaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • instalacja sprzętu i oprogramowania,
 • organizacja informatycznego zaplecza niezbędnego do prawidłowego działania serwisów bibliotecznych,
 • administrowanie siecią komputerową i serwerami w BG AGH,
 • administrowanie systemem bibliotecznym oraz koordynacja prac związanych z jego funkcjonowaniem w bibliotekach wydziałowych i bibliotekach Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego (KZB),
 • tworzenie informatycznych narzędzi usprawniajacych pracę biblioteki,
 • prace nad digitalizacją zbiorów bibliotecznych oraz udostępnianie dokumentów elektronicznych w bibliotece cyfrowej,
 • szkolenie pracowników biblioteki w zakresie korzystania ze sprzętu i oprogramowania.

Pracownicy Sekcji

Zespoły

Głównym zadaniem Zespołu jest przygotowywanie analiz i zestawień bibliometrycznych i naukometrycznych w oparciu o bazy danych i narzędzia (m.in. Scopus, SciVal, Web of Science, InCites).

Kontakt:
Maria Garczyńska (koordynator)
Anna Chadaj
Danuta Ryś

Główne zadania Zespołu:

 • skanowanie i obróbka dokumentów, 
 • budowanie kolekcji Biblioteki Cyfrowej poprzez wybór materiałów do digitalizacji,
 • poprawa dostępu do już wcześniej zdigitalizowanych zasobów i uaktualnienie formatów oraz sposobu udostępniania, dodanie nowych funkcjonalności np. część starodruków, monografii, skryptów jest prezentowana w formie galerii grafik,
 • prowadzenie szkoleń i konsultacji z zakresu digitalizacji.

Główne zadania Zespołu:

 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów normalizacyjnych polskich i zagranicznych,
 • realizacja zadań Punktu Informacji Normalizacyjnej,
 • współpraca z PKN,
 • prowadzenie dokumentacji systemowej SZBI zgodnego z normą ISO/IEC 27001.

Główne zadania Zespołu:

 • realizacja zadań Ośrodka Informacji Patentowej PATLIB,
 • współpraca z URPP oraz EPO,
 • konsultacje dotyczące zaawansowanych poszukiwań w bazach patentowych,
 • rejestrowanie opisów patentowych pracowników uczelni w Bazie Danych o Autorach i Publikacjach AGH.

Główne zadania Zespołu to promocja usług i działalności Biblioteki:

 • przygotowanie i realizacja wydarzeń w BG AGH
 • prowadzenie serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin),
 • prowadzenie Newslettera BG,
 • przygotowywanie treści publikowanych w newsletterach uczelnianych,
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych

Główne zadania Zespołu:

 • szkolenia z zakresu Otwartej Nauki
 • wsparcie pracowników Uczelni w zarządzaniu danymi badawczymi,
 • konsultacje Planu Zarządzania Danymi,
 • konsultacje możliwości publikowania w Open Access,
 • redagowanie witryny Otwarta Nauka,
 • szkolenia dotyczące wprowadzania danych badawczych do Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich RODBUK,
 • administrowanie RODBUK.

Główne zadania Zespołu:

 • wsparcie studentów, doktorantów i pracowników uczelni w zamieszczaniu publikacji w Repozytorium AGH,
 • szkolenia dotyczące wprowadzania publikacji do Repozytorium AGH,
 • administrowanie Repozytorium AGH,
 • opracowywanie zasad udostępniania dokumentów w Repozytorium AGH,
 • rozwój Repozytorium AGH.

Kontakt:

Maria Garczyńska (nadzór merytoryczny)
Justyna Korczak (koordynator)
Marta Urbaniec (koordynator)
Bogusława Macheta (administrator)

Głównym zadaniem Zespołu jest redakcja witryny BG AGH, które obejmuje m. in. zarządzanie treścią, obsługa techniczna, współpraca z użytkownikami i pracownikami BG oraz Centrum Komunikacji i Marketingu AGH.

Stopka