Skip to content ↓

Słownik terminów

Aktualizacja konta

Przedłużenie ważności konta bibliotecznego na kolejny rok akademicki.

Blokada konta

Wstrzymanie świadczenia usług bibliotecznych, które następuje w przypadku, gdy użytkownik nie zwrócił w terminie wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Trwa do chwili zwrotu zbiorów oraz uregulowania opłaty specjalnej naliczonej zgodnie z Cennikiem. Blokada konta następuje także automatycznie po upływie terminu ważności dokumentu uprawniającego do korzystania z usług Biblioteki lub po podpisaniu karty obiegowej.

Czytelnia Książek Własnych (CKW)

Czytelnia na parterze Biblioteki (s. 5), w której studenci mogą swobodnie uczyć się i korzystać z własnych materiałów. Aby skorzystać z miejsca w Czytelni, nie jest wymagany zapis do Biblioteki. CKW jest otwarta w wydłużonych godzinach, w roku akademickim często od 7.30 do 22.00.

Dokument uprawniający do korzystania z Biblioteki

Karta biblioteczna wystawiona przez Bibliotekę, elektroniczna legitymacja studencka (ELS), elektroniczna legitymacja doktoranta (ELD), elektroniczna legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego (ELSNA), pracownicza (ELP), mLegitymacja studencka, wydana przez AGH lub inną uczelnię Krakowa.

Elektroniczna Księga Gości (EKG)

Elektroniczny rejestr odwiedzin użytkowników w czytelniach.

E-zasoby

Elektroniczne źródła informacji, w skład których wchodzą: czasopisma i książki elektroniczne, inne elektroniczne publikacje naukowe i techniczne (np. materiały konferencyjne, normy, opisy patentowe, raporty techniczne lub ekonomiczne), pełnotekstowe i bibliograficzno-abstraktowe bazy danych, serwisy informacyjne i inne źródła dostępne online oraz narzędzia informacyjne, które ułatwiają organizację i prowadzenie prac naukowo-badawczych.

Kabina pracy indywidualnej

Wydzielone miejsca w Czytelni Głównej, przeznaczone do pracy naukowej.

Katalog online Bibliotek AGH

Dostępny online zbiór zawierający opracowaną komputerowo informację o materiałach bibliotecznych BG AGH oraz bibliotek innych jednostek organizacyjnych AGH.

Konto biblioteczne

Dane użytkownika biblioteki, jego uprawnienia w systemie bibliotecznym oraz stan obecny i historia transakcji wypożyczeń/zwrotów materiałów bibliotecznych.

Księgozbiór podręczny

Przechowywana w czytelniach część zbiorów bibliotecznych, składająca się głównie z wydawnictw informacyjnych, udostępnianych wyłącznie na miejscu.

Księgozbiór podstawowy „P”

Księgozbiór obejmujący wydawnictwa zwarte (książki) i tworzący główny zrąb zbiorów BG AGH.

Księgozbiór wieloegzemplarzowy „W”

Księgozbiór dydaktyczny złożony głównie z podręczników i skryptów, dostępny do samodzielnego wypożyczania w Strefie Wolnego Dostępu.

Kwerenda

Zapytanie użytkownika skierowane do biblioteki. Realizacja kwerendy polega na przeprowadzeniu poszukiwań w katalogach i kartotekach bibliotecznych, bibliografiach oraz innych źródłach informacji.

Materiały biblioteczne

Wydane w dowolnej formie (rękopiśmiennej, drukowanej lub elektronicznej) publikacje oraz materiały niepublikowane, przechowywane i/lub udostępniane w bibliotece lub za jej pośrednictwem, na zasadach określonych w Regulaminie.

Prolongata (przedłużenie) terminu wypożyczenia

Przesunięcie terminu zwrotu materiału bibliotecznego o dodatkowy, przewidziany w Regulaminie okres.

Rewers

Wypełniony i podpisany przez użytkownika formularz, będący dowodem udostępnienia/wypożyczenia materiału bibliotecznego.

Self-check

Samoobsługowe urządzenie, zlokalizowane w Strefie Wolnego Dostępu, umożliwiające wypożyczenie materiałów bibliotecznych.

Strefa Wolnego Dostępu (SWD)

Wydzielona część Biblioteki, w której użytkownik może samodzielnie wybrać materiały biblioteczne z półek oraz samodzielnie je wypożyczyć za pomocą urządzenia self-check.

System biblioteczny

System komputerowy obejmujący katalog zbiorów BG AGH i bibliotek innych jednostek organizacyjnych AGH wraz z bazą kont bibliotecznych.

Sygnatura biblioteczna

Umowne oznaczenie określające rodzaj zbiorów i miejsce przechowywania materiału w bibliotece.

Szafki skrytkowe

System szafek samoobsługowych służących do przechowywania przedmiotów osobistych/okryć wierzchnich w czasie korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.

Wrzutnia biblioteczna

Wolnostojące urządzenie zewnętrzne, pozwalające na zwrot książek wypożyczonych w BG AGH niezależnie od godzin otwarcia Wypożyczalni w Bibliotece.

Wypożyczenie międzybiblioteczne

Udostępnienie materiału bibliotecznego ze zbiorów własnych innym bibliotekom lub sprowadzenie i udostępnianie materiału bibliotecznego z innych bibliotek na zamówienie uprawnionego użytkownika.

Zbiory specjalne

W bibliotekach technicznych zalicza się do nich: normy, opisy patentowe, dokumenty kartograficzne, rozprawy doktorskie, rękopisy, literaturę techniczno-handlową (ogół dokumentów piśmienniczych, publikowanych i niepublikowanych, przeznaczonych do rozpowszechniania, odnoszących się do przedsiębiorstw, ich wyrobów i usług).

Stopka