Skip to content ↓

BaDAP AGH

Baza Danych o Autorach i Publikacjach AGH

Baza Danych o Autorach i Publikacjach AGH (BaDAP) prezentuje opisy bibliograficzne publikacji pracowników, doktorantów i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przedstawione informacje zostały uzupełnione o identyfikatory autorów, linki do zewnętrznych baz danych oraz dane bibliometryczne (w tym cytowania publikacji). BaDAP jest kontynuacją wydawanej od 1959 r. (początkowo w wersji drukowanej) Bibliografii Publikacji Pracowników AGH.

Baza powstaje na podstawie Zarządzenia JM Rektora AGH nr 65/2023. Rejestruje publikacje, które powstały od roku 1999 włącznie. Opisy publikacji z lat wcześniejszych dodawane są w przypadku, gdy nie zostały ujęte w drukowanych wersjach Bibliografii.

Część informacji dostępna jest po zalogowaniu.

Nadzór merytoryczny nad zawartością bazy:

Poprzednia wersja Bibliografii

Informacje praktyczne

Możesz przesłać pełny tekst na adres: oin@bg.agh.edu.pl lub skorzystać z formularza zamieszczonego w bazie BaDAP. Jeśli nie ma takiej możliwości, przynieś oryginał publikacji do Czytelni Oddziału Informacji Naukowej.

Jeżeli publikacja jest w języku innym niż angielski (np. w języku polskim, rosyjskim, niemieckim itd.), dołącz tłumaczenie tytułu publikacji na język angielski. Jest to warunek konieczny, aby publikacja mogła zostać wpisana do bazy. Zarejestrowane materiały zwracamy autorom.

Szczegółowe informacje dotyczące bieżących zasad kwalifikowania oraz punktowania publikacji uzyskasz podczas zgłaszania publikacji do rejestracji lub telefonicznie +48 12 617 32 15.

Wszystkie typy prac naukowych i popularnonaukowych (książki, fragmenty książek, monografie, skrypty, podręczniki, artykuły z czasopism, referaty pokonferencyjne, opisy patentowe, opisy wzorów użytkowych i przemysłowych, zgłoszenia patentowe, normy, mapy, atlasy, raporty, sprawozdania itd.) opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej (na płytach CD, na dysku Flash oraz w Internecie).

Zgodnie z Zarządzeniem nr 54/2023 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 września 2023 r. prawidłowa afiliacja Uczelni brzmi:

w wersji polskojęzycznej: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza lub AGH w Krakowie,
w wersji anglojęzycznej: AGH University of Krakow lub AGH University.

Nazwa Uczelni powinna występować zawsze na pierwszym miejscu, przed nazwą jednostki, będącą częścią składową AGH (np. wydziału, katedry).

Baza rejestruje przede wszystkim prace afiliowane nazwą Uczelni. Od 2013 roku, za zgodą władz rektorskich, do bazy wprowadzane są także opisy prac, w których przy nazwisku autora/autorów podano inną niż AGH afiliację (nazwę innej uczelni/instytucji). W poprzedniej wersji bazy (BPP AGH) lista tych publikacji widoczna jest w zakładce Pozostałe. Znajdują się tam także opisy prac, w których nie podano żadnej afiliacji. W profilu autora w bazie BaDAP widoczne są wszystkie zarejestrowane publikacje.

Od 2017 roku publikacje autorów, którzy zadeklarowali prowadzenie działalności naukowej w dwóch dyscyplinach, widoczne są po przypisaniu pracy do jednej z dyscyplin.

W BaDAP rejestrowane są publikacje naukowe i popularnonaukowe wszystkich pracowników naukowych AGH oraz doktorantów, jak również pracowników bibliotecznych, administracyjnych, inżynieryjno-technicznych, naukowo-technicznych, specjalistów oraz pracowników emerytowanych i studentów.

Tak, są rejestrowane zarówno opisy patentowe, zgłoszenia patentowe, jak i opisy wzorów użytkowych.

Punkty dla tytułów czasopism oraz serii wydawniczych i materiałów konferencyjnych sprawdzić należy na wykazach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uzupełnianie opisów bibliograficznych określonymi wartościami punktowymi jest oparte na zasadach określonych w:

Jeśli masz pytania w sprawie punktacji MNiSW, skontaktuj się z Oddziałem Informacji Naukowej.

Stopka