Skip to content ↓

Zarządzanie Biblioteką

Nadzór nad Biblioteką sprawuje Prorektor ds. Nauki. Biblioteką kieruje Dyrektor, powoływany przez Rektora AGH na kadencję, która trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja Senatu.

Dyrektor Biblioteki

Dyrektor Biblioteki jest z upoważnienia Rektora AGH przełożonym wszystkich pracowników BG AGH.

Do jego kompetencji należy w szczególności:

 • określanie strategii i kierunków rozwoju BG AGH, a także organizowanie i nadzorowanie bieżących prac,
 • opracowywanie planu rzeczowo-finansowego BG AGH i nadzór nad jego realizacją,
 • kształtowanie szczegółowej struktury organizacyjnej BG AGH,
 • określanie polityki kadrowej, w tym sprawowanie nadzoru nad rozwojem kadry, jej kształceniem i doskonaleniem zawodowym,
 • reprezentowanie BG AGH w kontaktach z władzami AGH, administracją centralną oraz władzami innych jednostek organizacyjnych AGH, a także partnerami zewnętrznymi,
 • składanie Rektorowi AGH corocznego sprawozdania z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego AGH,
 • ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej i właściwe gospodarowanie powierzonym majątkiem,
 • ponoszenie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stan ochrony przeciwpożarowej w BG AGH,
 • prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej,
 • dokonywanie wykładni Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług BG AGH oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami ww. Regulaminu.

Na czas nieobecności Dyrektora Biblioteki jego obowiązki pełni jeden z jego zastępców.  Zastępców Dyrektora BG — w liczbie nie większej niż dwóch — powołuje i odwołuje Rektor AGH na wniosek Dyrektora. Zastępcy Dyrektora BG AGH podlegają bezpośrednio Dyrektorowi i kierują powierzonymi im sprawami i działalnością nadzorowanych przez nich wewnętrznych jednostek organizacyjnych, zgodnie z zakresem obowiązków.

Kierownicy

Poszczególnymi jednostkami wewnętrznymi BG AGH kierują Kierownicy powoływani na 4-letnią kadencję. Powołania do pełnienia funkcji i odwołania z niej dokonuje Rektor AGH na wniosek Dyrektora BG AGH. Kierownicy jednostek wewnętrznych BG AGH podlegają bezpośrednio Dyrektorowi BG AGH lub odpowiedniemu zastępcy i są przed nimi odpowiedzialni za właściwe kierowanie powierzonymi im jednostkami.

Do kompetencji kierowników jednostek wewnętrznych Biblioteki w szczególności należy:

 • organizowanie i nadzorowanie bieżących prac jednostki,
 • opracowywanie planów pracy jednostki i sporządzanie sprawozdań z wykonanych prac,
 • inicjowanie nowych kierunków działania,
 • ustalanie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników jednostki,
 • kontrola dyscypliny pracy i nadzór nad pełnym wykorzystaniem czasu pracy przez podległych pracowników,
 • dbanie o odpowiednie wyposażenie jednostki oraz sprawowanie opieki nad powierzonym mieniem,
 • współpraca z bibliotekami innych jednostek AGH oraz instytucjami z obszaru nauki i kultury w zakresie kompetencji jednostki.
   

Stopka