Skip to content ↓

Rada Biblioteczna

Rada Biblioteczna jest powoływana przez Rektora AGH, jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawie systemu biblioteczno-informacyjnego AGH. Kadencja rady jest czteroletnia i rozpoczyna się 1 października w roku wyborów Rektora AGH, a kończy 30 września roku, w którym upływa kadencja Rektora.
W skład Rady wchodzą: Prorektor ds. Nauki (przewodniczący), dyrektor Biblioteki Głównej i jego zastępcy, 4 przedstawicieli pracowników Biblioteki Głównej, 6 nauczycieli akademickich (przedstawiciele Rad Dyscyplin), 1 przedstawiciel bibliotek wydziałowych, 1 przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, 2 przedstawicieli Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.

Członkowie Rady Bibliotecznej Kadencji 2020-2024

Stopka