Skip to content ↓

Rozprawy doktorskie

Kolekcja rozpraw doktorskich bronionych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i gromadzonych w Bibliotece Głównej sięga 1928 roku.

W Katalogu online Bibliotek AGH dostępnych jest blisko 6 tysięcy rekordów bibliograficznych wszystkich rozpraw, które Biblioteka posiada. Wersje papierowe dokumentów udostępniane są w Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych oraz w Czytelni Głównej (zbiór rozpraw sprzed 1945 roku). Jeśli chcesz korzystać z tych dokumentów, musisz je wcześniej zamówić. Znajdź w Katalogu online Bibliotek AGH, rozprawę doktorską, którą jesteś zainteresowany. Następnie wypełnij formularz online lub tradycyjny rewers biblioteczny (dostępny na miejscu w Czytelni). Z rozpraw doktorskich możesz korzystać wyłącznie na miejscu w Czytelni, bez możliwości kopiowania, wydruku czy zrobienia zdjęcia. Wyjątkiem są rozprawy dostępne online, które autorzy udostępnili w Open Access.

Rozprawy doktorskie, które wpłynęły do Biblioteki, począwszy od 2007 r., są udostępniane na terminalach komputerowych w Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych i w tej formie są dostępne dla użytkowników bez potrzeby wcześniejszego ich zamawiania. Kolekcja elektroniczna jest stopniowo uzupełniana o starsze pozycje, które są digitalizowane.

Rozprawy doktorskie, których obrona jeszcze się nie odbyła, są udostępniane w Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych.

Rozprawy doktorskie przed obroną

Regulacje

Zarządzenie Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie nr 24/2021 z dnia 07.05.2021 r. określa zasady gromadzenia, rejestrowania i udostępniania rozpraw doktorskich w AGH. Doktoranci składający przed obroną ukończone prace mają obowiązek przekazania jednego egzemplarza wersji drukowanej i jednego egzemplarza wersji elektronicznej publikacji do Biblioteki Głównej AGH. Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem właściwego dziekanatu w Oddziale Zbiorów Specjalnych. Przed obroną wersja drukowana rozprawy udostępniana jest w Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych wszystkim zainteresowanym. Po obronie i opracowaniu bibliotecznym jest przechowywana w postaci niezmienionej i z poszanowaniem praw osobistych twórcy w zbiorach Biblioteki Głównej AGH i udostępniana w Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Biblioteki Głównej i sieci bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Autor rozprawy wypełniając oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2021 Rektora AGH z dnia 7 maja 2021 udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na umieszczenie wersji elektronicznej rozprawy (dokumentów towarzyszących, streszczeń) w bazie danych, oraz  jej udostępnianie online w Repozytorium AGH.

Zarządzenie nr 24/2021 w sprawie ustalenia zasad i procedur gromadzenia, rejestrowania i udostępniania rozpraw doktorskich w Akademii Górniczo-Hutniczej (2021-05-07)

Zarządzenie nr 18/2024 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2021 Rektora AGH z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie ustalenia zasad i procedur gromadzenia, rejestrowania i udostępniania rozpraw doktorskich w Akademii Górniczo-Hutniczej (2024-04-12)

Opis rozprawy (załącznik nr 1 do zarządzenia 24/2021)

Wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej oraz dokumentów towarzyszących (załącznik nr 2 do zarządzenia 24/2021)

Oświadczenie (załącznik nr 1 do zarządzenia 18/2024)

 

Jednym z elementów zapewnienia jakości kształcenia jest podejmowanie działań związanych z zapobieganiem plagiatom i ich wykrywaniem. Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce określa, że jeżeli praca dyplomowa, rozprawa doktorska jest pracą pisemną, uczelnia sprawdza ją przed egzaminem dyplomowym/obroną z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Baza danych, zawierająca dane o pracach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, rozprawach doktorskich i habilitacyjnych oraz o ekspertyzach naukowych, wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych. Baza danych SYNABA jest dostępna na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Zanim złożysz rozprawę doktorską

Stronę tytułową rozprawy/dokumentów towarzyszących przygotuj zgodnie ze wzorem, który jest w załączniku nr 2  do Zarządzenia 24/2021.

Ukończoną pracę przynieś do Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych zarówno w wersji  drukowanej jak i elektronicznej. Pamiętaj, aby dołączyć opis rozprawy zgodny z załącznikiem nr 1 i oświadczenie dotyczące udzielenia licencji Uczelni do korzystania z rozprawy/dokumentów towarzyszących (załącznik nr 3). Prosimy także o przyniesienie wydrukowanych recenzji rozprawy.

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z Oddziałem Zbiorów Specjalnych: +48 12 617 32 17 ozs@bg.agh.edu.pl  

Stopka