Skip to content ↓

Ewaluacja

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej.

Na wynik oceny dyscypliny naukowej składają się indywidualne osiągnięcia pracowników ją reprezentujących. Poszczególnym dyscyplinom może zostać przyznana kategoria naukowa z zakresu: A+, A, B+, B albo C. Od wyników oceny i przyznanej kategorii zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które Uczelnia otrzyma z budżetu państwa. W odróżnieniu od wcześniejszych parametryzacji ocena dokonana w 2022 roku objęła dyscypliny, nie jak wcześniej jednostki danego podmiotu. Podczas ewaluacji 2022 były brane pod uwagę dyscypliny naukowe, a nie wydziały. Aby uczelnia mogła zgłosić daną dyscyplinę do ewaluacji, dyscyplina musiała być reprezentowana przez min. 12 naukowców zaliczonych do liczby N. Liczba N to jest średnia liczba pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) zatrudnionych w jednostce w poszczególnych latach przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w danej dyscyplinie. Warunkiem zaliczenia pracownika do liczby N jest przedstawienie dwóch oświadczeń: o reprezentowanej dyscyplinie naukowej, albo artystycznej oraz o zgodzie do zaliczenia do pracowników prowadzących działalność naukową. Zmian dyscyplin można dokonywać nie częściej niż raz na dwa lata.


Liczba pracowników uwzględnionych w liczbie N jest ustalana według stanu na 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją. Liczba N dla każdego podmiotu ustalana jest jako średnia wartości określonych w każdym roku objętym ewaluacją na podstawie informacji zawartych w systemie POL-on, według stanu na 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją.

Ewaluacja przeprowadzona została na podstawie następujących kryteriów:

 • Kryterium I: osiągnięcia naukowe i twórcze

Ocena poziomu naukowego objęła publikacje (artykuły naukowe, monografie i rozdziały w monografiach), a także przyznane patenty na wynalazki.

 • Kryterium II: efekty finansowe badań naukowych

Efekty finansowe ocenia się na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne, NCBR, NCN i NPRH. W kryterium tym będzie brana pod uwagę również komercjalizacja wyników badań lub prac rozwojowych, a także prace naukowe realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki,

 • Kryterium III: wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki 

Ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki przeprowadza się na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą itp. Przy ocenie tego kryterium bierze się pod uwagę tzw. studium indywidualnych przypadków, które pozwala na rzetelny pomiar i ocenę wpływu.

Liczbę punktów przypisanych do danego czasopisma czy wydawnictwa, można sprawdzić w aktualnych wykazach czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wykazach wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Program „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki

Ewaluacja jakości działalności naukowej-przewodnik

Sloty publikacyjne

Sloty publikacyjne (udziały jednostkowe) to miara udziału autora w publikacji.

Dla publikacji jednoautorskiej slot publikacyjny wynosi 1. Dla publikacji wieloautorskiej slot jest wyliczany zależnie od punktacji całkowitej danej publikacji, liczby współautorów z danego podmiotu, danej dyscypliny i liczby wszystkich autorów danej publikacji.
W procesie ewaluacji uwzględnia się średnio 4 sloty jednego autora, zależnie od wymiaru i okresu zatrudnienia. Wybrane przykłady wyliczenia udziału osiągnięć pracownika w procesie ewaluacji zamieszczono poniżej:


Przykład 1

 • 2017-2020 - pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
 • udział czasu pracy w dyscyplinie - 100%
 • średnia wartość iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy w dyscyplinie - 1

4 (lata) x 1 (pełny etat) x 1 (udział czasu pracy w dyscyplinie) = 4 sloty publikacyjne.


Przykład 2

 • 2017-2020 - pracownik zatrudniony na 0,75 etatu
 • udział czasu pracy w dyscyplinie - 100%
 • średnia wartość iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy w dyscyplinie - 0,75

4 (lata) x 0,75 (etatu) x 1 (dyscyplina) = 3 sloty publikacyjne


Przykład 3

 • 2017-2020 - pracownik zatrudniony na 0,5 etatu 
 • udział czasu pracy w dyscyplinie - 0,75 etatu
 • średnia wartość iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy w dyscyplinie - 0,5

4 (lata) x 0,5 (etatu) x 1 (dyscyplina) = 2 sloty publikacyjne


Przykład 4

 • 2017-2020 - pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
 • udział czasu pracy w dyscyplinie A - 0,75%, w dyscyplinie B - 0,25%

Dyscyplina A: 4 (lata) x 0,75 (etatu) x 1 (dyscyplina) = 3 sloty publikacyjne
Dyscyplina B: 4 (lata) x 0,25 (etatu) x 1 x (dyscyplina) = 1 slot publikacyjny


Przykład 5

 • 2017-2018 - pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
 • 2019-2021 - pracownik zatrudniony na 0,75 etatu
 • udział czasu pracy w dyscyplinie A - 0,75%, w dyscyplinie B - 0,25%

Dyscyplina A: 4 x ((1 dyscyplina x 0,75 etatu) + (1 dyscyplina x 0,75 etatu) + (0,75 dyscyplina x 0,75 etat) + (0,75 dyscyplina x 0,75 etat) + (0,75 dyscyplina x 0,75 etat))/5 = 2,55 slota publikacyjnego 
Dyscyplina B: 4 x ((1 dyscyplina x 0,25 etatu) + (1 dyscyplina x 0,25 etatu) + (0,75 dyscyplina x 0,25 etat) + (0,75 dyscyplina x 0,25 etat) + (0,75 dyscyplina x 0,25 etat))/5 = 0,85 slota publikacyjnego

Stopka