Skip to content ↓

Dostępność

Deklaracja dostępności Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie została podzielona na 3 części:
Deklaracja dostępności serwisuDostępność informacyjno-komunikacyjnaDostępność architektoniczna​​​​​​​.

Deklaracja dostępności serwisu

Biblioteka Główna AGH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Głównej AGH.

Data publikacji strony internetowej: 2023-10-09
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W części filmów nie ma napisów dla osób z dysfunkcją słuchu.
 • Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne. Na stronie zamieszczane są pliki w dwóch wersjach: PDF i DOC.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2023-10-09
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacja w sprawie wniosków o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.


Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe Wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z Wnioskodawcą,
 • wskazanie dogodnej formy zapewnienia dostępności, jeśli dotyczy.

Termin realizacji

Rozpatrzenie wniosku powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki — nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. Jeżeli zapewnienie dostępności, albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Biblioteka Główna niezwłocznie zawiadomi Wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskaże nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia wniosku o zapewnienie dostępności. 
 
Skargi

W przypadku, gdy Biblioteka Główna nie zapewniła dostępności, Wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON. Termin na wniesienie skargi to 30 dni. 

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać w następujący sposób:

 1. Pocztą na adres:
  Biblioteka Główna AGH,
  al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 2. Drogą elektroniczną: 
  na adres e-mail: agnieszka.zych@bg.agh.edu.pl
 3. Telefonicznie:
  Agnieszka Zych, + 48 12 617 32 14

Formularz wniosku

Dostępność informacyjno-komunikacyjna


Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Biblioteka Główna AGH zapewnia obsługę użytkownikom z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej,
 • stronę internetową spełniającą standardy dostępności dla osób szczególnymi potrzebami poza wyjątkami wskazanymi w deklaracji dostępności serwisu,
 • dostęp do tłumacza języka migowego na miejscu lub online (kontakt: Agnieszka Zych, agnieszka.zych@bg.agh.edu.pl).

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Przed głównym wejściem do Biblioteki znajduje się podjazd.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek posiada windę wyposażoną w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a, dostosowaną do samodzielnego przemieszczania się osób z niepełnosprawnością ruchową. Dojście do windy z holu głównego poprzez przejście służbowe i dla osób ze szczególnymi potrzebami (szczegółowe informacje w Sali Katalogów na parterze).

Drzwi prowadzące do pomieszczeń oznaczone są etykietami w alfabecie Braille’a. Na każdym piętrze znajduje się odpowiednio wyposażona toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. W Czytelni Głównej (I piętro p. 123) znajduje się stanowisko komputerowe ze skanerem i programem pozwalającym na przekształcanie skanowanego tekstu, programem czytającym, a także powiększalnik elektroniczny dla osób słabowidzących.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 7 (Brama Główna). Wjazd na parking ogranicza szlaban, przy którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi. Istnieje możliwość ubiegania się o kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika Straży AGH.

Pies asystujący

Do budynku można wejść z psem asystującym.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848).
 2. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).

Stopka