Skip to content ↓

Ochrona danych osobowych

Informacja Ogólna Administratora Danych Osobowych

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków (dalej AGH);
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w AGH: mgr Tomasz Józefko, e-mail: iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez AGH w celu identyfikacji i kontaktu (powiadamiania o dostępności zamawianych i rezerwowanych książek, monitowania w przypadku przekroczenia terminu zwrotu książek, kontaktowania się w sprawach związanych z prawidłową realizacją usług bibliotecznych), w celach szkoleniowych, a także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń w przypadku nieuregulowania zobowiązań czytelnika w stosunku do Biblioteki Głównej lub wydziałowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z przepisami art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zm.; t.j.: Dz.U. 2022, poz. 574)* oraz §38 ust. 5 Statutu AGH (tekst ujednolicony z dnia 27 października 2021 r.)**.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy AGH. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz AGH usługi informatyczne i administracyjne. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania ze zbiorów bibliotek oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z oferty Biblioteki, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. W przypadku nieskorzystania z usług Biblioteki dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od dnia ostatniej aktywacji konta lub do chwili zgłoszenia żądania usunięcia danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od AGH dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych, o których mowa w pkt. 3, jest dobrowolne, stanowi jednak niezbędny warunek korzystania z usług Biblioteki. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości korzystania z Biblioteki.
   

*
Art. 49 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: „W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka. Uczelnia może przetwarzać określone w jej statucie dane osobowe osób korzystających z tego systemu”.
**
§38
ust. 5. Uczelnia przetwarza dane osobowe osób korzystających z systemu biblioteczno-informacyjnego w zakresie: imię i nazwisko, nr Pesel, adres zamieszkania, informacje o miejscu studiowania, kształcenia lub zatrudnienia, dane kontaktowe w tym nr telefonu i adres poczty e-mail, nr karty bibliotecznej.

Informacja w sprawie monitoringu wizyjnego

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia GórniczoHutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.
 2. W Akademii Górniczo-Hutniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, pawilon A-0, pokój 111, e-mail: iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25.
 3. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Biblioteki Głównej Akademii GórniczoHutniczej oraz ochrony osób i mienia.
 4. Dane rejestrowane przez system monitoringu są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 5. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji nt. operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: reguł rejestracji i zapisu informacji. 

Stopka