Skip to content ↓

Kabiny pracy indywidualnej

Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej Biblioteki Głównej AGH (Czytelnia Główna)

Przepisy ogólne:

 1. Z kabin pracy indywidualnej, zwanych dalej kabinami, można korzystać w godzinach otwarcia Czytelni Głównej.
 2. Z kabin mogą korzystać:
  • pracownicy AGH;
  • studenci AGH;
  • inne osoby – za zgodą kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów.
 3. Użytkownikom udostępnia się 4 kabiny:
  • dwie kabiny dla pracowników naukowych oraz doktorantów AGH,
  • dwie kabiny dla studentów AGH oraz innych osób.
 4. Warunkiem korzystania z kabin jest posiadanie konta bibliotecznego aktualnego na bieżący rok akademicki.
 5. Kabiny udostępniane są na okres:
  • 2 tygodni – pracownikom i doktorantom AGH;
  • 1 dnia – studentom AGH;
  • 1 dnia – innym osobom.
 6. Termin udostępniania kabin może zostać wydłużony w sytuacji, gdy brak innych użytkowników.

Przepisy szczegółowe:

 1. Rezerwacji kabin dokonuje się za pośrednictwem formularza lub bezpośrednio u bibliotekarza dyżurującego w Czytelni Głównej.
 2. W kabinie można korzystać z materiałów bibliotecznych, własnych materiałów i sprzętu komputerowego.
 3. Klucz do kabiny wydaje dyżurujący bibliotekarz w Czytelni Głównej. Użytkownik jest zobowiązany pozostawić u bibliotekarza aktualny dokument uprawniający do korzystania z Biblioteki.
 4. Klucz pozostaje do dyspozycji użytkownika na czas użytkowania kabiny. Po zakończonej pracy w danym dniu klucz należy oddać dyżurującemu bibliotekarzowi. Klucza nie można udostępniać osobom trzecim. Zagubienie klucza skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty za jego duplikat zgodnie z „Cennikiem usług i opłat pobieranych w Bibliotece Głównej AGH” dostępnym na stronie internetowej BG AGH. BG AGH zastrzega sobie prawo wejścia do kabiny, w uzasadnionych przypadkach, także pod nieobecność użytkownika.
 5. Nieprzestrzeganie powyżej wymienionych zasad, Regulaminu Czytelni Głównej i zaleceń dyżurującego bibliotekarza może spowodować czasowe lub stałe pozbawienie prawa do korzystania z kabin.

Stopka