Skip to content ↓

PATLIB Ośrodek Informacji Patentowej

PATLIB Ośrodek Informacji Patentowej w BG AGH

Odwiedź stronę ośrodka PATLIB, aby dowiedzieć się o zasobach i usługach dostępnych w BG AGH w zakresie informacji patentowej.

Biblioteka Główna AGH gromadziła zbiory patentowe od początku swego istnienia. W latach 50. zawarto porozumienie z Urzędem Patentowym RP w zakresie nieodpłatnego przekazywania do BG AGH polskich opisów patentowych. Gromadzono także opisy patentowe innych urzędów patentowych, głównie z byłego bloku wschodniego (np. NRD). W 1992 r. podpisano z UPRP nową umowę, na mocy której powołano formalnie Ośrodek Informacji Patentowej, funkcjonujący w strukturach BG AGH. Dzięki zacieśnieniu współpracy z Urzędem znacznie poszerzone zostały możliwości świadczenia przez Bibliotekę usług w zakresie informacji patentowej. Oprócz przekazywanych przez UPRP (w dalszym ciągu nieodpłatnie) polskich opisów patentowych, urzędowych biuletynów oraz innych wydawnictw Ośrodek Informacji Patentowej zyskał dostęp do pierwszych pełnotekstowych baz danych serii ESPACE z dokumentacją międzynarodową, wydawanych wówczas na nośnikach CD/DVD. Biblioteka zobowiązana została do udzielania informacji patentowej nie tylko studentom i pracownikom AGH, ale także wszystkim zainteresowanym ochroną własności przemysłowej spoza środowiska Uczelni.

Wraz z przystąpieniem Polski do „Konwencji o udzieleniu patentów europejskich” zmianie uległ status istniejących w kraju ośrodków informacji patentowej. Stały się częścią sieci PATLIB, wspieranej przez Europejską Organizację Patentową (EPO), w skład której wchodzą narodowe urzędy patentowe krajów członkowskich oraz działające w tych krajach ośrodki informacji patentowej. W całej Europie istnieje około 300 takich punktów, zapewniających lokalny dostęp do informacji patentowej. OIP w BG AGH jest jednym z 25 ośrodków działających w Polsce. Podstawowym zadaniem ośrodków PATLB jest zapewnianie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji patentowej oraz budowanie świadomości związanej z korzyściami płynącymi z prawnej ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. W związku ze wspomnianymi zmianami, w 2005 roku zawarto nową umowę o współpracy pomiędzy UPRP a AGH. Oprócz dotychczasowych zasad ośrodki otrzymały możliwość korzystania z programów wsparcia ze strony EPO, takich jak np. dostęp do patentowych baz danych, szkolenia dla pracowników oraz możliwość udziału w corocznej konferencji ośrodków PATLIB.

Na szczycie PATLIB w 2019 r. przedstawiciele ośrodków informacji patentowej z całej Europy przyjęli zestaw zaleceń mających na celu zwiększenie wsparcia EPO dla sieci PATLIB (tzw. Porto Paper). W 2021 r. ogłoszono program PATLIB 2.0, mający dać impuls do poszerzenia zakresu usług świadczonych przez ośrodki inforamcji patentowej we wszystkich państwach należących do Europejskiej Organizacji Patentowej. Ośrodek PATLIB w BG AGH bierze aktywny udział w inicjatywie PATLIB 2.0. Dostępne w BG AGH licencyjne źródła informacji patentowej jak Derwent Innovation czy Orbit Intelligence oraz świadczone usługi pozwoliły na zakwalifikowanie Ośrodka PATLIB w BG AGH na poziomie Advanced.

Czym się zajmujemy?

  • udzielamy wstępnych informacji na temat procedur postępowania przed Urzędem Patentowym RP,
  • realizujemy kwerendy informacyjne dotyczące patentów, znaków towarowych i innych przedmiotów ochrony własności przemysłowej,
  • prowadzimy działalność dydaktyczną dla studentów AGH dotyczacą wyszukiwania literatury patentowej w dostępnych bazach danych,
  • organizujemy szkolenia dla naukowców, rzeczników patentowych i przedsiębiorców w zakresie szeroko pojętej informacji patentowej,
  • monitorujemy publikacje dokumentów patentowych pracowników AGH i wprowadzamy je do Bazy Danych o Autorach i Publikacjach AGH (BaDAP),
  • promujemy wynalazki AGH: organizujemy wykłady, warsztaty, plebiscyt filmowy, galę wynalazcy, prowadzimy cykl postów w mediach społecznościowych,
  • publikujemy artykuły związane z informacją patentową.

Kontakt: Oddział Zbiorów Specjalnych +48 12 617 32 17 patenty@bg.agh.edu.pl https://patenty.bg.agh.edu.pl

Koordynator: Agnieszka Podrazik +48 12 617 32 07 agnieszka.podrazik@bg.agh.edu.pl

 

 

Stopka