Skip to content ↓

Horyzont Europa 2021-2027

To największy program finansujący badania naukowe i innowacyjne w Europie o budżecie 95,5 mld euro.

Podstawowy cel programu Horyzont Europa to stymulowanie wzrostu gospodarczego UE i konkurencyjności unijnej gospodarki poprzez wdrażanie innowacyjnych pomysłów na rynku wspólnotowym. Ideą programu jest przekształcenie wyników działalności naukowej w powszechnie dostępne produkty lub usługi, które będą odpowiedzią na realne potrzeby społeczne. Program finansuje badania, innowacje (co najmniej na poziomie europejskim) i wdrożenia. Horyzont Europa z założenia wspiera najlepszych, nie ma w Polsce instytucji wdrażających a wnioski, są oceniane przez ekspertów zagranicznych.

Dla kogo?

W projekcie może uczestniczyć organizacja posiadająca osobowość prawną np.

 • uniwersytety i instytuty,
 • centra badawcze,
 • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
 • jednostki publiczne,
 • organizacje pozarządowe.

Większość projektów HE jest realizowana w międzynarodowym konsorcjum. Konsorcjum musi być złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE lub państw stowarzyszonych (minimum 1 podmiot z państwa członkowskiego UE). Wyjątkiem od tej reguły jest grant ERC, EIC Accelerator.

Dlaczego warto realizować projekty z Horyzont Europa?

 • Współpraca z najlepszymi,
 • Możliwość rozwoju jednostki, powiększenie zespołów badawczych,
 • Łatwość realizowania projektów – duża elastyczność, małe obciążenie administracyjne,
 • Projekty finansowane w 100%,
 • Prestiż.

Otwarta Nauka w Horyzont Europa

Beneficjenci programu Horyzont Europa są zobligowani do udzielenia natychmiastowego, otwartego dostępu do wszystkich publikacji naukowych oraz odpowiedzialnego zarządzania danymi badawczymi. Obowiązkowe praktyki Otwartej Nauki dotyczą:

 • otwartego dostępu do publikacji,
 • zarządzania danymi badawczymi zgodnie z zasadami FAIR,
 • dostępu do wyników niezbędnych do weryfikacji publikacji naukowych,
 • dostępu do wszystkich wyników badań na podstawie otwartych licencji na żądanie grantodawcy w przypadku zaradzenia sytuacji kryzysowej w społeczeństwie.

W uzasadnionych przypadkach np. w celu ochrony interesów podmiotu, wybrane dane nie muszą być udostępniane publicznie.
Jeżeli publikacje nie są ogólnodostępne, zachęca się wnioskodawców do publikowania ich w repozytoriach i zapewnienia do nich dostępu, gdy jest to możliwe.

Horyzontalne Punkty Kontaktowe

Od 1 stycznia 2022 r. funkcjonuje 6 Horyzontalnych Punktów Kontaktowych, które na czele z Krajowym Punktem Kontaktowym usytuowanym w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju świadczą usługi, mające na celu zwiększanie udziału polskich podmiotów w Programie Ramowym Horyzont Europa.

HPK Polska Północna (Politechnika Gdańska)

HPK Polska Zachodnia (Poznański Park Naukowo-Technologiczny)

HPK Polska Południowo-Zachodnia (Politechnika Śląska)

HPK Polska Południowo-Wschodnia (Politechnika Krakowska, Centrum Transferu Technologii)

HPK Polska Wschodnia (Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, Lublin)

HPK Polska Centralna (Uniwersytet Łódzki)

Stopka