Skip to content ↓

Publikowanie otwarte

Zanim zostanie podjęta decyzja, gdzie opublikować artykuł, warto rozważyć jakie czasopismo wybrać z wykazu czasopism punktowanych przez MEiN oraz wybrać jedną z poniższych ścieżek publikowania

Artykuły udostępniane na otwartej licencji np. jednym z warunków Creative Commons

Czasopismo/platforma musi być zarejestrowana lub będąca na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ)

Programy publikowania w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki tzw. umowy transformacyjne.

Czasopisma, które są objęte licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry).

Lista czasopism transformacyjnych

Programy publikowania otwartego dla AGH

Plan S dopuszcza wybór takiego pisma, jednak tylko do 2024 roku i z zaznaczeniem, by artykuł w wersji zatwierdzonej przez wydawcę (Author Accepted Manuscript AAM) lub ostatecznej wersji wydawniczej (Version of Record VoR), został jednocześnie opublikowany w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line (bez embarga czasowego). Repozytorium musi być zarejestrowane w Open Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR).

Licencje akceptowalne przez Narodowe Centrum Nauki w ramach finansowania publikacji Open Access

Pomocnym narzędziem jest także Journal Checker Tool, dzięki któremu można sprawdzić, czy czasopismo, w którym planowana jest publikacja, spełnia warunki Polityki Otwartego Dostępu NCN i zapisów Planu S.

Poniższe programy są przeznaczone dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • Publikacja bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji (uwaga: decyduje data Manuscript Acceptance Date określana czasem w artykułach jako Revised).
 • W przypadku wyboru przez autora publikacji OA system przesyła informację o artykule do ICM, który sprawdza, czy odpowiednia afiliacja jest podana w artykule, oraz potwierdza włączenie artykułu do programu. Dla AGH brak opłat.
 • Publikowanie artykułów na licencji CC BY.
 • Program ASC 2023 działa na konto nowej umowy 2023-2025. Pula artykułów w roku 2023 została wyczerpana i program został zamknięty (aktualizacja 27.11.2023 r.).
 • Umowa na licencję krajową Elsevier 2022-2024 obejmuje tylko Program A, czyli publikację ograniczonej liczby artykułów, które są zwolnione z opłaty Article Processing Charge (APC).
 • Jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach, które są objęte licencją krajową Elsevier oraz założyły konto administracyjne w systemie Elsevier Open Access Platform (EOAP) do weryfikacji afiliacji swoich autorów.
 • Koszty publikacji w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Elsevier ze środków MEiN. 
 • Dodatkowe opłaty dotyczą kilku czasopism np. opłata od liczby stron (Page Charges), opłatę za przyjęcie manuskryptu (Submission Fee) lub za dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej itp.).
 • Publikowanie artykułów na licencji CC BY, CC BY-NC-ND oraz od marca 2022 r. w niektórych CC BY-NC. Autor może wybrać licencję według własnego uznania, ale warto zwrócić uwagę, że licencja CC BY jest wymagana w Planie S, którego sygnatariuszem jest m.in. NCN.
 • W ramach programu A obejmuje zwolnienie z opłaty za publikację otwartą (Article Processing Charge), co jest prezentowane przez Elsevier w formularzu Rigts and Access jako 100% rabat.
 • Informacja o artykule zgłoszonym do programu jest przesyłana przez Elsevier do lokalnego administratora w instytucji (Dział Infrastruktury Badawczej AGH), który za pomocą konta w systemie EOAP dokonuje weryfikacji, czy autor jest afiliowany w instytucji oraz, czy wskazał tę afiliację na stronie tytułowej artykułu.
 • W 2023 r. Program A obejmuje 1013 artykułów, gdzie już wykorzystanych zostało 964 (aktualizacja 27.11.2023 r.).

Prezentacja formularza Rights and Access dla programu A (aktualizacja 25.10.2021)

 • Program jest przeznaczony dla autorów afiliowanych w AGH.
 • W 2023 roku program pozwala na opublikowanie 2 artykułów w subskrybowanych przez AGH czasopismach Emeralda (obecnie do wykorzystania do końca 2023 roku pozostał 1 artykuł).
 • Program umożliwia publikowanie bez opłat na licencji CC BY 4.0 lub innej uzgodnionej z wydawcą.
 • Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum, które zamówiły i przedpłaciły dla siebie publikację określonej liczby artykułów. 
 • W niektórych czasopismach opłata za publikowanie w OA w ramach umowy konsorcyjnej pokrywa wyłącznie koszt podstawowej liczby stron przewidzianej dla wybranego czasopisma (np. 5, 8 lub 12 stron sformatowanego tekstu). Koszt dodatkowych stron lub usług (grafika) ponosi autor. Ta informacja jest widoczna w formularzu zgłoszeniowym.
 • Publikowanie artykułów na licencji CC BY.
 • Koordynatorem licencji IEEE wraz z programem publikowania jest firma Ebsco.
 • Tokeny na 2023 r. zostały wyczerpane. Biblioteka Główna w ramach konsorcjum IEEE planuje zakup kolejnych tokenów na 2024 r.
 • Program przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum IOP
 • Publikowanie bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. Pula artykułów nie jest rozdzielona na instytucje. Są włączane do programu w kolejności przyjmowania ich do publikacji.
 • Artykuły uprawnione do programu są rozpoznawane na podstawie afiliacji. ICM potwierdza włączenie artykułu do programu.
 • Publikowanie artykułów — licencja CC BY.
 • Program IOP 2023 działa na konto nowej umowy 2023-2025. Pula w programie jest nieograniczona.
 • Program jest dodatkiem do licencji krajowej na dostęp do czasopisma Science. Do publikowania otwartego przeznaczone jest osobne czasopismo open-access Science Advances.
 • Krajowa opłata licencyjna Science finansowana przez MEiN pokrywa koszt publikacji w czasopiśmie Science Advances do 10 artykułów z Polski rocznie.
 • Wydawnictwo samo identyfikuje takie artykuły, na podstawie afiliacji podanej przez autora.
 • Program 2022-2024 działa z roczną pulą 10 artykułów, gdzie już wykorzystano 1 (aktualizacja 22.11.2023).
 • Międzynarodowe konsorcjum instytucji naukowych, agencji finansujących naukę oraz bibliotek z 27 krajów, koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek.
 • Obecnie konsorcjum posiada umowy z wydawcami na okres 2020-2022 obejmujące 3 czasopisma APS (finansowane częściowo ze SCOAP3 oraz subskrypcji), 2 czasopisma Springer, 2 czasopisma Elsevier oraz po 1 czasopiśmie IOP, OUP i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Publikowanie bez opłat indywidualnych ponoszonych przez autorów. Koszty są finansowane ze środków MEiN.
 • Program jest kontynuowany w 2023 r. bez ograniczeń na liczbę artykułów.
 • Program publikowania otwartego Springer umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych w czasopismach hybrydowych Springer. 
 • Umowa ma charakter umowy transformacyjnej, w której większa część opłaty licencyjnej jest przeznaczona na publikowanie otwarte, a mniejsza część stanowi opłatę za dostęp do artykułów subskrypcyjnych.
 • Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach, które są objęte licencją krajową Springer oraz założyły konto administracyjne Article Approval Service (AAS) do weryfikacji afiliacji swoich autorów.
 • Koszty publikacji w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków MEiN. 
 • Publikowanie artykułów na licencji CC BY.
 • W 2023 r. program obejmuje pulę 1350 artykułów, gdzie już wykorzystano 1156 (aktualizacja 20.11.2023 r.).

Prezentacja formularza dla autorów Open Access Systems Solution

MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute to szwajcarska baza typu Open Access, w której można publikować artykuły odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od rodzaju wybranego czasopisma. Od 1 lipca 2016 roku Biblioteka Główna przystąpiła do MDPI Institutional Membership Program. Członkostwo umożliwia wszystkim pracownikom AGH skorzystanie z 10% zniżki na publikację artykułu. Aby uzyskać rabat, należy po dodaniu artykułu do bazy wybrać opcję Display Submitted Manuscripts oraz z prezentowanej listy instytucji wybrać AGH University of Krakow.

Więcej informacji o projekcie MDPI

Program De Gruyter Institutional Membership Agreement umożliwia publikowanie artykułów w Open Access pracownikom AGH z 10% zniżką w wybranych czasopismach. Koszt publikacji artykułu w czasopiśmie hybrydowym wynosi 2000 EUR. Autor może wybrać formę publikowania (standardową lub w Open Access).
Kontakt z przedstawicielem firmy De Gruyter:
Jacek Lewinson  jacek.lewinson@degruyter.com

Stopka