Skip to content ↓

Opłaty za przetrzymanie książek

Zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych za przetrzymanie materiałów bibliotecznych

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. art. 14, pkt 2);
 2. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 );
 3. Regulamin udostępniania zbiorów i korzystania z usług Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

§1

 1. Należności pieniężne z tytułu opłat za przetrzymanie materiałów bibliotecznych mogą być umarzane w całości lub części w przypadku:
  1. zgonu czytelnika,
  2. szczególnej sytuacji losowej na indywidualny wniosek czytelnika,
  3. gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
  4. zaistnienia przyczyn zawinionych przez Bibliotekę (np. awaria systemu).
 2. Umorzenie opłaty lub jej części za przetrzymanie materiałów bibliotecznych, odroczenie terminu spłaty, rozłożenie płatności na raty następuje na wniosek czytelnika, wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1.
 3. Do wniosku można załączyć dokumenty lub ich odpisy uzasadniające – zdaniem dłużnika – wniosek.
 4. Wnioski są rozpatrywane każdorazowo indywidualnie a umorzenie opłaty lub jej części jest zależne od okoliczności podanych we wniosku.
 5. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi, na wniosek czytelnika, można odroczyć termin zapłaty całości lub części należności, rozłożyć płatność na raty, biorąc pod uwagę możliwości finansowe czytelnika. 

§2

 1. Decyzje w sprawie umarzania opłaty lub jej części/odraczania terminu spłaty lub rozkładania jej na raty, podejmuje Dyrektor BG AGH, jego zastępcy lub kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów.
 2. Warunkiem koniecznym przy podjęciu decyzji o umorzeniu należności lub jej części, odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu płatności na raty jest zwrot przetrzymywanych materiałów bibliotecznych lub przekazanie dokumentów zastępczych, wskazanych przez kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów.

§3

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów określonych w art. 49 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 38 pkt 5 Statutu AGH z dnia 26 czerwca 2019 roku i służą wyłącznie do realizacji zadań systemu biblioteczno-informacyjnego AGH.

Stopka