Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Usługi PIN

Punkt Informacji Normalizacyjnej BG AGH wdrożył, utrzymuje i doskonali System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

 

usługi PIN

 

przejdź do formularza zamówień wydruków z norm

Zamów wydruk fragmentu normy
 

Wydruki komputerowe  fragmentów norm są wykonywane wyłącznie w celach dydaktycznych lub naukowych tylko dla pracowników, doktorantów i studentow AGH. Nie można ich w jakikolwiek sposób rozpowszechniać.

 

Punkt Informacji Normalizacyjnej (PIN) w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej dysponuje zbiorem ponad 100 tysięcy norm na nośniku papierowym (są to głównie Polskie Normy gromadzone od lat 50-tych), dodatkowo zbiorem ponad 120 tys. norm w wersji elektronicznej - polskich oraz  zagranicznych (m.in. ASTM, DIN). Dostęp do zbiorów normalizacyjnych możliwy jest wyłącznie na miejscu w  Czytelni Norm, na terminalach komputerowych, bez możliwości kopiowania i przesyłania plików oraz jakiegokolwiek zdalnego dostępu. 
 

Zbiory normalizacyjne oraz bazy danych udostępniane są wszystkim zainteresowanym bezpłatnie. Jest to jedyne miejsce w Małopolsce oferujące dostęp do kompletu Polskich Norm i wyposażone w bogaty warsztat informacyjny.


Wyszukiwanie Polskich Norm możliwe jest poprzez ogólnodostępny Katalog Polskich Norm lub poprzez portal edukacyjny PKN - Wiedza

Wykazy pozostałych publikacji normalizacyjnych oraz norm zagranicznych dostępnych w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych BG AGH (zobacz

 

Zasady korzystania z norm

Wszystkie Polskie Normy, normy zagraniczne oraz wydawnictwa normalizacyjne udostępniane są na miejscu w Czytelni Norm,  Patentów i Zbiorów Kartograficznych BG AGH. Normy dostępne są na nośniku papierowym i/lub elektronicznym. Dla pracowników i studentów AGH istnieje możliwość wykonania w uzasadnionych przypadkach wydruku fragmentów norm elektronicznych lub kserokopii fragmentów norm „papierowych” jedynie na potrzeby dydaktyczne/naukowe. Kopie wykonywane są wyłącznie na miejscu a ich rejestr przekazywany co miesiąc do PKN. 

Umowa o współpracy ze szkołą wyższą podpisana w dniu 30.11.2021 r. między Skarbem Państwa – Polskim Komitetem Normalizacyjnym, a Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

§ 4.
Prawa własności intelektualnej

  1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późniejszymi zmianami) Uczelnia może dla pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych szkół wyższych, studentów i doktorantów wykonywać nieodpłatnie kopie papierowe fragmentów Polskich Norm. Kopie powinny być oznaczone tekstem „Do użytku wyłącznie w celach dydaktycznych/naukowych – nazwa Uczelni; data wykonania kopii”. PKN zastrzega sobie prawo kontroli korzystania przez Uczelnię z autorskich praw majątkowych PKN do Polskich Norm objętych niniejszą umową i w tym celu powinien być prowadzony wewnętrzny rejestr tworzonych kopii. PKN przysługuje prawo, po wystosowaniu pisemnego żądania z 30 dniowym wyprzedzeniem, do przeprowadzenia kontroli wszystkich dokumentów Uczelni dotyczących kopiowania fragmentów norm.   w szczególności opisu trybu realizacji wymogu nanoszenia na PN wymaganego tekstu oraz rejestru tworzonych kopii. W czasie przeprowadzania czynności kontrolnych PKN uprawniony jest do sporządzania kopii wszelkich plików lub dokumentów, jakie mogą znajdować się w posiadaniu Uczelni z naruszeniem postanowień niniejszej umowy.
  2. O każdym przypadku bezprawnego używania przedmiotu umowy lub naruszenia zasad realizacji umowyokreślonych w § 3. Umowy,  ujawnienia informacji poufnych Uczelnia zawiadomi PKN oraz podejmie wszelkie środki konieczne do jego odzyskania oraz do zabezpieczenia przed nieautoryzowanym wykorzystaniem lub rozpowszechnia(ma być rozpowszechnieniem) w przyszłości. Jeżeli Uczelnia nie podejmie takich kroków, PKN może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.W związku z zapisami Umowy, obowiązującej od 30.11.2021 r. prosimy wszystkich pracowników i studentów AGH o bezwzględne przestrzeganie zawartych w niej postanowień.

 

Zakup norm dla jednostek AGH

Dla jednostek AGH, PIN BG prowadzi zamówienia na zakup norm i innych wydawnictw Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 25% rabatem oraz zamówienia na normy zagraniczne i wydawnictwa organizacji normalizacyjnych. Przed realizacją zamówienia zawsze sprawdzamy cenę, aktualność, powiązania dokumentów, zastąpienia norm i informujemy zamawiającego drogą mailową o wynikach naszych ustaleń.  W przypadku zamówień na normy  prosimy o dostarczenie podpisanego dokumentu  (Ikona - dokumentwzór), bezpośrednio lub drogą mailową na adres: normy[at]bg.agh.edu[dot]pl potwierdzającego zgodę Wydziału na obciążenie kosztami zakupu.  Rabat 25% zostanie udzielony na wszystkie zakupy AGH w PKN pod warunkiem powołania się na realizowany przez PIN BG AGH program współpracy z PKN. 

Wszelkie zapytania dotyczące  dostępu do norm oraz w sprawach zamówień norm polskich i zagranicznych  proszę kierować do:

Biblioteka Główna AGH – Punkt Informacji Normalizacyjnej
Oddział Zbiorów Specjalnych, II p., pok. 213, tel.: 12 6173217

e-mail: normy[at]bg.agh.edu[dot]pl  lub: Agnieszka Podrazik agnieszka.podrazik[at]bg.agh.edu[dot]pl


PIN AGH nie prowadzi sprzedaży norm dla podmiotów zewnętrznych.

Sprzedaż norm realizowana jest przez: 

Polski Komitet Normalizacyjny 

Wydział  Sprzedaży

ul. Świętokrzyska 14,  00-050 Warszawa

tel.: (22) 556 77 77, fax: 22 55 67 787

e-mail: wspsekr[at]pkn[dot]pl, sklep[at]pkn[dot]pl

sklep elektroniczny: sklep.pkn.pl

zamówienia Polskich Norm:  sklep internetowy
informacja o stanie realizacji zamówienia
tel.: 22 55 67 777
zamówienia dokumentów zagranicznych
e-mail: normyzagraniczne[at]pkn[dot]pl

 


Katowice - Dział Sprzedaży PKN

ul. J. Lompy 14, 40-955 Katowice, IV piętro – pokój 416

(od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00).

tel.: 32 25 18 904,  fax: 32 20 99 129

e-mail: wspkatowice[at]pkn[dot]pl

 


Łódź - Dział Sprzedaży PKN

(Korzystanie z usług możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu)
 
adres: ul. Narutowicza 75, 90-132 Łódź
 
tel./fax: 42 67 85 460
 


prawa autorskie do Polskich Norm 

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386 ) Polskie Normy są chronione prawem autorskim jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (PKN). Wydawanie i rozpowszechnianie na dowolnym nośniku (papierowym lub elektronicznym) Polskich Norm wymaga uzyskania zgody PKN na taką działalność. Polskie Normy i inne produkty normalizacyjne posiadają oznakowanie w postaci hologramu lub znaku wodnego. Publikowanie dokumentów nieposiadających oznakowania PKN jest niezgodne z aktualnym stanem prawnym, a informacje zawarte w takich dokumentach mogą być niekompletne lub nieaktualne. 

Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o normalizacji Polskie Normy nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). 

Wyrokiem z dnia 31 maja 2004 r. Naczelny Sąd Administracyjny, sygn. akt OSK 205/04, potwierdził, iż Polskie Normy nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu na wniosek zainteresowanego w trybie określonym w art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli informacja ma dotyczyć Polskiej Normy w rozumieniu przepisów ustawy o normalizacji. 

Naruszenie praw PKN jest przestępstwem i podlega postępowaniu karnemu w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.