Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

FAQ - Wokół cytowań

Biblioteka Główna na bieżąco przygotowuje analizy bibliometryczne dla pracowników naukowych w oparciu o dostępne e-źródła (Web of Science, Scopus (m.in. cytowania publikacji, indeks Hirscha, Impact Factor dla tytułów czasopism, sumaryczny Impact Factor), wymagane m.in. w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego.

 

Jak i gdzie sprawdzić, czy moje publikacje są cytowane?
Cytowania można sprawdzić w bazach:

Web of Science serwis informacyjny   prezentacje i szkolenia

Scopus – baza wydawana przez firmę Elsevier   materiały szkoleniowe

Informacje o cytowaniach można również wyszukać za pomocą:

 

Co to jest i gdzie odszukać Indeks Hirscha (h-index)?
Indeks h to liczba prac naukowych (publikacji), które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h.
np. współczynnik h=10 oznacza, że wśród publikacji autora znajduje się 10, z których każda była cytowana co najmniej 10 razy.

Indeks h można odszukać w:
• bazie Web of Science (wyszukiwanie przez autora)
• bazie Scopus (wyszukiwanie przez autora)  
• poprzez program „Publish or Perish” (do pobrania ze strony www.harzing.com/pop_win.htm)
• poprzez Google Scholar Citations scholar.google.pl/intl/pl/scholar/citations.html

Co to jest i gdzie sprawdzić wartość współczynnika Impact Factor?
Impact Factor (współczynnik wpływu) to stosunek liczby cytowań artykułów danego czasopisma do liczby artykułów opublikowanych w tym czasopismie w określonym czasie.

Wartości IF podaje baza Journal Citation Reports (JCR) firmy Clarivate Analytics. Dane za lata 1997-2022 można sprawdzić online.

Wysokość IF zmienia się co roku dla każdego czasopisma, a niektóre tytuły są usuwane z rankingu.
Nie wszystkie czasopisma z Listy Filadelfijskiej (Master Journal List) posiadają wskaźnik IF, a więc nie wszystkie figurują w bazie JCR.

Co to jest i w jaki sposób obliczyć sumaryczny Impact Factor?

W rozporządzeniu MNiSW w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego jako jedno z kryteriów pojawia się wskaźnik: sumaryczny Impact Factor publikacji danego autora.
Oblicza się go uwzględniając artykuły danego autora publikowane w czasopismach posiadających współczynnik IF, wg poniższego wzoru:

Sumaryczny IF = Ax(n) * IFx(n) + Ay(n) * IFy(n) + Ay(m) * IFy(m) + …

n, m - rok publikacji artykułu autora / rok dla którego obliczono IF czasopisma
Ax - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie x w danym roku
Ay - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie y w danym roku
IFx - IF czasopisma x obliczony dla danego roku
IFy - IF czasopisma y obliczony dla danego roku

czyli mnożymy IF danego czasopisma z określonego roku przez liczbę opublikowanych przez autora artykułów. W przypadku artykułów z kilku czasopism wszystko dodajemy.

Czy można zlecić opracowanie wykazu cytowań publikacji dla pracownika lub grupy pracowników?
Tak. Oddział Informacji Naukowej realizuje zamówienia na opracowanie wykazu cytowań publikacji naukowych na podstawie dostępnych baz (odpłatność zgodnie z cennikiem).

Aby dokonać analizy cytowań publikacji konkretnego autora, niezbędny jest pełny wykaz publikacji autora, każda bowiem praca, niezależnie od czasu jej powstania, może zostać zacytowana w danym roku; w przypadku współautorstwa, analizę przeprowadza się według pierwszego autora każdej pracy.