Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

FAQ - BaDAP (poprzednio Bibliografia Publikacji Pracowników AGH)

Czym jest Baza Danych o Autorach i Publikacjach (BaDAP)?

Baza danych o Autorach i Publikacjach (BaDAP) stanowi kontynuację Bibliografii Publikacji Pracowników AGH.

Jak i gdzie zarejestrować publikację w BaDAP?

Najwygodniejszą formą przekazania publikacji do rejestracji jest przesłanie pełnego tekstu e-mailem na adres: oin[at]bg.agh.edu[dot]pl  Jeśli nie ma takiej możliwości, to oryginał publikacji należy dostarczyć do Czytelni Oddziału Informacji Naukowej.

W przypadku publikacji w języku innym niż angielski (np. w języku polskim, rosyjskim, niemieckim itd.), należy dołączyć tłumaczenie tytułu publikacji na język angielski. Jest to warunek konieczny, aby publikacja mogła zostać wpisana do bazy. Materiały są zwracane po zarejestrowaniu w bazie.

Jakie są przepisy dotyczące kwalifikowania publikacji?

Szczegółowe informacje dotyczące bieżących zasad kwalifikowania oraz punktowania publikacji uzyskać można podczas zgłaszania publikacji do rejestracji lub telefonicznie (tel. 12 617 32 15).

Jakie materiały są rejestrowane w BaDAP?

Wszystkie typy prac naukowych i popularnonaukowych (książki, fragmenty książek, monografie, skrypty, podręczniki, artykuły z czasopism, referaty pokonferencyjne, opisy patentowe, opisy wzorów użytkowych i przemysłowych, zgłoszenia patentowe, normy, mapy, atlasy, raporty, sprawozdania itd.) opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej (na płytach CD, na dysku Flash oraz w Internecie).

Jaki powinien być prawidłowy zapis afiliacji przy publikacjach naukowych pracowników AGH?

Zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie stosowania ujednoliconej formy nazwy Uczelni podawanej jako afiliacja w publikacjach naukowych prawidłowa afiliacja Uczelni brzmi:
w wersji polskojęzycznej: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza lub AGH w Krakowie;
w wersji anglojęzycznej: AGH University of Science and Technology lub AGH University.

Przyjęta nazwa Uczelni winna ponadto występować zawsze na pierwszym miejscu, przed nazwą jednostki, będącą częścią składową AGH (np. wydziału, katedry).

Dlaczego w bazie nie widać wszystkich moich publikacji?

Baza rejestruje przede wszystkim prace afiliowane nazwą Uczelni. Od 2013 roku, za zgodą władz rektorskich, do bazy wprowadzane są także opisy prac, w których przy nazwisku autora/autorów podano inną niż AGH afiliację (nazwę innej uczelni/instytucji). W bazie BPP AGH lista tych publikacji widoczna jest w zakładce Pozostałe. Znajdują się tam także opisy publikacji, w których nie podano żadnej afiliacji.

Od 2017 roku publikacje autorów, którzy zadeklarowali prowadzenie działalności naukowej w dwóch dyscyplinach, widoczne są po przypisaniu pracy do jednej z dyscyplin.

Czyje publikacje mogą być zarejestrowane w BaDAP?

W BaDAP rejestrowane są publikacje naukowe i popularnonaukowe wszystkich pracowników naukowych AGH oraz doktorantów, jak również pracowników bibliotecznych, administracyjnych, inżynieryjno-technicznych, naukowo-technicznych, specjalistów oraz pracowników emerytowanych.

Czy w bazie BaDAP rejestrowane są patenty i zgłoszenia patentowe?

W BaDAP są rejestrowane zarówno opisy patentowe, zgłoszenia patentowe, jak i opisy wzorów użytkowych.

Gdzie sprawdzić liczbę punktów MEiN (wcześniej MNiSW) dla publikacji zarejestrowanych w bazie BaDAP?

Punkty dla tytułów czasopism oraz serii wydawniczych i materiałów konferencyjnych sprawdzić należy na wykazach sporządzanych przez MNiSW (obecnie MEiN). Wykazy te zamieszczone są na stronie internetowej Biblioteki Głównej w zakładce „Pracownicy” w menu po lewej stronie (trzecia pozycja) Publikacje naukowe-ocena - wykazy (czasopism punktowanych, wydawnictw naukowych).

Uzupełnianie opisów bibliograficznych określonymi wartościami punktowymi jest oparte na zasadach określonych rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie MEiN). Obowiązującymi są Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

 

Ewentualne pytania w sprawie punktacji MEiN prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej.