Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Sekcja Administracyjna

 


1 piętro, pokój 114, tel. 12 617 32 10

Do zadań Sekcji należy w szczególności:

 • prowadzenie sekretariatu BG AGH,
 • organizowanie prawidłowego obiegu i przechowywania dokumentów,
 • rowadzenie spraw administracyjnych i finansowo-rozliczeniowych,
 • współpraca z Dyrektorem w zakresie opiniowania, podpisywania i zawierania umów powodujących zobowiązania Biblioteki z uwzględnieniem skutków finansowych,
 • współpraca z Dyrektorem w zakresie sporządzanie analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej jednostki,
 • prowadzenie spraw ewidencji środków trwałych z wyłączeniem księgozbioru,
 • zapewnienie sprawnej eksploatacji obiektu, systemów ochrony przeciwpożarowej oraz urządzeń instalacji stanowiących wyposażenie budynku (wentylacja, klimatyzacja itp.),
 • sporządzanie planów remontowych oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją remontów,
 • prowadzenie zaopatrzenia w materiały biurowe, gospodarcze i druki,
 • wykonywanie niezbędnych prac gospodarczych, drobnych napraw i remontów,
 • zapewnienie należytego porządku i wyglądu budynku Biblioteki i jej pomieszczeniom,
 • prowadzenie spraw dotyczących napraw sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia.

 

 

Logo BG

Sekcja Administracyjna

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
Biblioteka Główna

1 piętro, pokój 114
Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel.  12 617 32 10

  ww.bg.agh.edu.pl