Nasi zasłużeni

Dr Marian Górkiewicz(1910-1989),
absolwent Uniwersytetu Lwowskiego; pracownik Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie i Wrocławiu, od 1952 - Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej; od 1957 z-ca dyrektora, a od 1972 - dyrektor BG AGH; autor m.in. prac: 
Ceny w Krakowie w latach 1796-1914 (1950), 
Bibliografia publikacji pracowników AGH z lat 1919-1958 (1960).
Marian Górkiewicz

Mgr Helena Jarecka (1924-1998),
absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego; pracownik Biblioteki Publicznej M. Krakowa (1949-1951), a następnie Biblioteki Głównej AGH; twórczyni i pierwszy kierownik Oddziału Informacji Naukowej (1960-1984); wykładowca UJ i WSP; autorka dziewięciu biogramów do Słownika pracowników książki polskiej (1972) oraz m.in. artykułów Technicy polscy w międzynarodowym ruchu dokumentacyjnym 1929-1939. Roczniki Bibl. 1979 z.1 s.219-235 oraz Z historii światowego ruchu dokumentacyjnego (od końca XIX w. do światowego Kongresu Dokumentacyjnego w Paryżu). Roczniki Bibl. 1980 z. 2 s.197-217.
Helena Jarecka

Mgr Krystyna Miroszewska (1924–2015)
absolwentka filologii polskiej UJ – bibliotekarz dyplomowany. W latach 1952-55 wykonywała prace zlecone dla Instytutu Filozofii i Socjologii PAN przy opracowaniu Bibliografii filozofii polskiej 1750-1830 (Warszawa PWN 1955). Z Biblioteką Główną AGH związana od 1955 r. (prace zlecone); 1 X 1957 r. została zatrudniona na stanowisku bibliotekarza w Oddziale Opracowania Zbiorów. Zajmowała się opracowaniem rzeczowym druków zwartych i budową katalogu rzeczowego w oparciu o Uniwersalną Klasyfikację Dziesiętną (UKD). 1 X 1972 została kierownikiem nowo utworzonego Oddziału Klasyfikacji Rzeczowej, którym kierowała do przejścia na emeryturę (1984). Była cenionym specjalistą z zakresu teorii i wykorzystania języków informacyjno-wyszukiwawczych, zwłaszcza UKD. Brała udział w pracach CIINTE nad nowelizacją działów UKD dotyczących górnictwa i metalurgii. Prowadziła kursy, szkolenia i wykłady dla bibliotekarzy oraz zajęcia ze studentami bibliotekoznawstwa UJ z zakresu opracowania rzeczowego zbiorów. W swoim oddziale kształciła też studentów bibliotekoznawstwa z wielu ośrodków akademickich w kraju jako opiekun praktyk studenckich. Była autorką publikacji: Klasyfikacja rzeczowa w zastosowaniu do zagadnień kształcenia (Technologia Kształcenia w Wyższych Szkołach Technicznych 1973 R. 1 z. 4 s. 55–70), Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. Zarys historii, struktury i kierunków rozwoju (Kraków 1974) oraz współautorką Bibliografii publikacji pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej z lat 1959–1967 (Kraków 1969).
 
Krystyna Miroszewska

Prof. Oskar Nowotny (1875-1972),
absolwent Akademii Górniczej w Leoben, adiunkt tamże w l. 1901-14 i 1919-20; 1920-39 profesor Akademii Górniczej w Krakowie w Katedrze Geodezji i Miernictwa Górniczego;1925-39 przewodniczący senackiej Komisji Bibliotecznej (jednocześnie kierownik Biblioteki); w czasie okupacji referent w administracji niemieckiej w Krakowie, od 1945 w Austrii.
Oskar Nowotny

Mgr Władysław Piasecki (1901-1978)
absolwent Uniwersytetu Poznańskiego, pracownik m.in. Biblioteki Zakładu Narodowego im.Ossolinskich we Lwowie i Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie; od 1949 kierownik, a następnie dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; zainicjował i nadzorował budowę gmachu Biblioteki AGH, pierwszego w Polsce budynku bibliotecznego tzw. modularnego (projekt inż. Z.Olszakowskiego); autor m.in. Zwięzłego wstępu do bibliotekarstwa (1968) i propagator uznania bibliotekarstwa za dyscyplinę akademicką.

Władysław Piasecki

Mgr Anna Puciata (1905-1991)
absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; pracownica Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy (1926-1928), Biblioteki Narodowej (1928-1940), współorganizatorka Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach (1946-1951). Pracę w Bibliotece Głównej AGH podjęła 1.10.1951 r. Od 1954 roku, aż do przejścia na emeryturę (1969 r.), kierowała Oddziałem Opracowania, a następnie zatrudniona dodatkowo (do 1979 r.) zajmowała się opracowaniem zbiorów specjalnych. Wychowała wiele pokoleń bibliotekarzy. Gruntowną wiedzę przekazywała w sposób prosty i jasny. Była autorką wielu artykułów, biogramów w Słowniku pracowników książki polskiej (1972) oraz recenzji publikacji z zakresu budownictwa bibliotecznego.

Anna Puciata

Mgr Elżbieta Ryl-Hrapkowicz (1939–2014) 
absolwentka pedagogiki WSP w Krakowie – kustosz. Zawodu bibliotekarza uczyła się w Państwowym Liceum Bibliotekarskim w Krakowie. W Bibliotece Głównej pracowała od 1 XII 1957 r. Początkowo zajmowała się opracowaniem i udostępnianiem czasopism oraz tworzeniem kartoteki nabytków czasopism dla katalogu centralnego Biblioteki Narodowej. Od 10 X 1963 r. do przejścia na emeryturę (31 XII 1999) pracowała w Oddziale Udostępniania Zbiorów, w którym od 1 X 1979 r. kierowała Sekcją Wypożyczania Międzybibliotecznego, a od 1 II 1982 r. pełniła funkcję kierownika Oddziału. Prowadziła szkolenia pracowników Oddziału oraz kształciła studentów bibliotekoznawstwa w zakresie udostępniania zbiorów w ramach ich praktyk zawodowych w BG AGH. W centrum jej uwagi jako bibliotekarza i pedagoga był zawsze czytelnik i jego przygotowanie do korzystania z zasobów bibliotecznych oraz metodyka i kultura świadczenia usług bibliotecznych. Opracowywała programy zajęć z przysposobienia bibliotecznego i z pasją prowadziła szkolenia dla studentów I roku. Dla niestacjonarnych studentów AGH opracowała Informator o korzystaniu z Biblioteki Głównej (Kraków 1978). Była też autorką wspomnienia o Zofii Żebrowskiej (Przegląd Biblioteczny 1996 z. 1 s. 87–88).
 
Elżbieta Ryl-Hrapkowicz

Maria Kuszowa-Służewska (ur. 2.09.1872 w Łańcucie - zm. ?) 
ukończyła na UJ dwuletni kurs bibliotekarski, obejmujący oprócz wiadomości teoretycznych, katalogowanie książek oraz administrowanie biblioteką. Zdobyte wykształcenie uprawniało ją do objęcia posady bibliotekarza w wyższych uczelniach. Przed podjęciem pracy w Bibliotece Akademii Górniczej społecznie prowadziła bibliotekę publiczną Towarzystwa Szkoły Ludowej w Tarnowie, uczestniczyła także w 1921 r. w porządkowaniu zbiorów biblioteki Katedry Mineralogii UJ. Pracę w Bibliotece Akademii Górniczej rozpoczęła 1 stycznia 1922 r., zajmując początkowo stanowisko pomocnika bibliotekarza, a od 1 stycznia 1923 r. została zatrudniona jako kontraktowa asystentka biblioteczna. Tuż po objęciu posady zapoznała się z najlepiej funkcjonującymi w latach 20. bibliotekami technicznymi, zwiedzając m.in. Bibliotekę Politechniki Lwowskiej oraz Bibliotekę Stowarzyszenia Techników w Warszawie. Dodatkowo w 1929 r. odwiedziła kilka bibliotek warszawskich, aby poznać najnowsze rodzaje wyposażenia bibliotecznego. Z własnej inicjatywy uruchomiła wymianę wydawnictw (polską i zagraniczną), przyczyniając się w dużym stopniu do znacznego powiększenia księgozbioru. Za swoją nienaganną służbę została 1928 r. odznaczona Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. Odeszła z pracy ze względu na zły stan zdrowia 31 października 1932 r.
 
 

Mgr Maria Szawłowska (1915-2001)
absolwentka Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie; pielęgniarka w czasie okupacji; pracownica kwestury AGH (1947-1950); pracownica Biblioteki Głównej AGH (1950-1992), bibliotekarz dyplomowany (od 1961), uczestniczyła we wszystkich etapach organizacji Biblioteki; zorganizowała Czytelnię Czasopism, pełniła funkcję kierownika Oddziału Informacyjno-Bibliograficznego (1953-1960); zorganizowała od podstaw Oddział Zbiorów Specjalnych, którego była kierowniczką do przejścia na emeryturę w r.1977; autorka pięciu biogramów do Słownika pracowników książki polskiej (1972).

Maria Szawłowska

Mgr Janina Wawrykiewicz (1926-1993)
absolwentka filologii polskiej UJ - bibliotekarz dyplomowany. Pracę w Bibliotece Głównej AGH rozpoczęła 1.01.1953. Już w pierwszych latach powierzono jej kierownictwo referatu czasopism. Zorganizowała ten dział Biblioteki od podstaw zajmując się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem stale rosnącej liczby czasopism naukowych w Bibliotece Głównej AGH. W roku 1960 objęła kierownictwo Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów. Pełniła tę ważną funkcję przez 30 lat, do końca 1990 roku tzn. do czasu przejścia na emeryturę. Wychowała wiele pokoleń bibliotekarzy; wielu przyszłych kierowników oddziałów Biblioteki Głównej AGH rozpoczynało swoją pracę pod jej kierunkiem. Jest współautorką adnotowanejBibliografii Rozdzieńskiego i jego dzieła oraz autorką kilku biogramówSłownika pracowników książki polskiej (1972).
Janina Wawrykiewicz

Mgr Danuta Zbroja (1927-2003)
absolwentka filologii romańskiej UJ - bibliotekarz dyplomowany. Pracę w Bibliotece Głównej AGH rozpoczęła 8.06.1959 w Oddziale Opracowania. Z działalnością Biblioteki zapoznała się gruntownie odbywając kilkuletnie staże niemal we wszystkich jej agendach, jednak najbliższe jej zainteresowaniom pozostało opracowanie zbiorów, zwłaszcza zwartych. W 1972 roku objęła kierownictwo Oddziału Opracowania Wydawnictw Zwartych i funkcję tę pełniła aż do momentu przejścia na emeryturę (1983 r.). Wychowała i wykształciła wiele pokoleń bibliotekarzy, prowadząc - znakomicie przygotowane warsztatowo - zajęcia ze studentami bibliotekoznawstwa, wykłady i szkolenia dla bibliotekarzy Biblioteki Głównej i sieci uczelnianej. Biegła znajomość języka francuskiego i oczytanie w literaturze fachowej pozwalały jej przybliżać problemy ówczesnego bibliotekarstwa zagranicznego polskim bibliotekarzom i studentom. Była współautorką Bibliografii publikacji pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej za lata 1959-1967 oraz autorką kilku artykułów zamieszczonych w czasopismach fachowych.
 

Mgr Zofia Żebrowska (1905-1995)
absolwentka Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie; w trakcie studiów praca w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie; nauczycielka w szkołach średnich: Lwów (1931-1938), Stanisławów (1938-1940), Krzeszowice (1945-1951); pielęgniarka (1940-1944); w czasie okupacji hitlerowskiej uczestniczka tajnego nauczania (Medal KEN); bibliotekarz dyplomowany w Bibliotece Głównej AGH (1951-1969); po przejściu na emeryturę dodatkowe zatrudnienie w BG AGH do 1974; autorka dwóch publikacji z zakresu historii oraz dziesięciu biogramów do Słownika pracowników książki polskiej (1972).
Zofia Żebrowska