Samodzielna Sekcja ds. Współpracy Międzybibliotecznej i Kontroli Zbiorów BG


parter, pok. 4, tel. 12 617 32 14
wypmb[at]bg.agh.edu[dot]pl
II piętro, pok. 207, 208, tel. 12 617 32 16
zofia.pawlowska[at]bg.agh.edu[dot]pl
 

 

Do zadań Sekcji należy:

  • Sprawowanie opieki merytorycznej nad funkcjonowaniem bibliotek tworzących system biblioteczno-informacyjny Uczelni, w szczególności czuwanie nad aktualnością i kompletnością przepisów prawnych związanych z ich działalnością, prowadzenie instruktażu przywarsztatowego, organizowanie zebrań i szkoleń dla pracowników bibliotek sieci, okresowe wizytacje.
  • Współpraca z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi.
  • Udział w pracach koncepcyjnych związanych z realizacją modelu bibliotek wydziałowych w zakresie scalania zbiorów, organizacji i koordynacji komputeryzacji procesów bibliotecznych w oparciu o system VTLS/VIRTUA.
  • Formalna weryfikacja dokumentacji związanej z selekcją i inwentaryzacją zbiorów w bibliotekach sieci.
  • Współpraca ze wszystkimi oddziałami/sekcjami BG w zakresie działań na rzecz bibliotek sieci, dbanie o aktualność źródeł informacji o zasobach i działaniu bibliotek.
  • Przeprowadzanie i czuwanie nad przebiegiem ciągłej inwentaryzacji ilościowej i majątkowej zbiorów Biblioteki Głównej, w tym wyjaśnianie wszelkich niezgodności w zapisach ewidencji sumarycznej i jednostkowej ze stanem faktycznym, przygotowywanie propozycji  rocznych planów i sprawozdań z kontroli zbiorów BG.
  • Weryfikacja dokumentacji związanej z selekcją zbiorów BG.

 

Logo BG
 
Samodzielna Sekcja ds. Współpracy Międzybibliotecznej
i Kontroli Zbiorów BG

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Biblioteka Główna

parter, pok. 4
II piętro, pok. 207, 208
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel.: 12 617 32 16, 12 617 32 14
e-mail: zofia.pawlowska[at]bg.agh.edu[dot]pl

  www.bg.agh.edu.pl

 

"Biblioteki jednostek organizacyjnych Akademii Górniczo-Hutniczej tworzą sieć biblioteczną i wraz z Biblioteką Główną stanowią jednolity system biblioteczno-informacyjny".

(Zarz. nr 22/2015 Rektora AGH z dnia 29 czerwca 2015 r.)

 

Sieć biblioteczna AGH składa się z 17 bibliotek, w tym 12 bibliotek wydziałowych, 2 bibliotek instytutowych i 3 bibliotek jednostek pozawydziałowych.

 
Zbiory obejmują (stan na 31.12.2022 r.)
książki 215 691 wol.
czasopisma   19 078 wol.
 zb. spec   47 931 jedn. inw.
 razem: 282 700 j. obl.
Łączna liczba tytułów czasopism bieżących: 170 tytuły.
 
Biblioteki Sieci funkcjonują w oparciu o te same przepisy, ale dopuszczalne są pewne różnice uwzględniające specyficzne warunki działania konkretnych jednostek organizacyjnych. Zasady korzystania z bibliotek określają regulaminy wewnętrzne, oparte na Ramowym regulaminie uczelnianej sieci bibliotek AGH (Zarządzenie Nr 22/2015 Rektora AGH, rozdział 8), zatwierdzone przez Dziekanów lub Kierowników jednostek organizacyjnych.
 
Biblioteki gromadzą i udostępniają książki, czasopisma i zbiory specjalne zgodnie z profilem naukowym i działalnością dydaktyczną realizowaną w macierzystych jednostkach organizacyjnych.
 
Źródłem informacji o zbiorach bibliotek sieci jest Katalog zbiorów bibliotecznych AGH (tworzony metodą współkatalogowania w systemie bibliotecznym VTLS/Virtua). Opracowane są w nim wydawnictwa, które wpłynęły do bibliotek po 1998 r., a, w zależności od potrzeb i możliwości danej biblioteki, także zbiory wcześniejsze. Status „na wydziale” w katalogu komputerowym oznacza jedynie, że wymieniona w lokalizacji biblioteka posiada dany egzemplarz. Informacje o jego dostępności uzyskać można wyłącznie w danej bibliotece wydziałowej. 
 
Aktualnie w trakcie reorganizacji jest biblioteka Wydziału Humanistycznego.
 

Szczegółowe informacje teleadresowe, godziny otwarcia podano poniżej.

*) oznaczono biblioteki współpracujące przy tworzeniu wspólnego katalogu komputerowego

parter, pok. 4, tel. 12 617 32 14
wypmb[at]bg.agh.edu[dot]pl
 
Drzwi do Wypożyczalni Międzybibliotecznej
 

 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna wypożycza  materiały  biblioteczne Biblioteki  Głównej  AGH  innym  bibliotekom i instytucjom publicznym oraz sprowadza  z  innych  bibliotek  materiały  biblioteczne  dla potrzeb  pracowników, doktorantów i studentów AGH.

Prawo korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mają wszystkie biblioteki krajowe i zagraniczne, po złożeniu deklaracji. Zamówienia można składać drogą mailową lub na rewersach.

Szczegółowe informacje znajdują się w REGULAMINIE KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ ZAMIEJSCOWEJ.

 
godziny otwarcia
poniedziałek - piątek 900 - 1400

 

 


 

Formularz zamawiania skanów oraz wypożyczeń międzybibliotecznych

 

ACADEMICA to cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Biblioteki Narodowej, oferująca dostęp do kilku milionów publikacji naukowych zarówno z zasobów domeny publicznej, jak i zbiorów objętych ochroną prawa autorskiego.

Logo ACADEMICA

 

Dostęp do systemu możliwy jest poprzez terminale, znajdujące się w:

Czytelnia Oddziału Zbiorów Specjalnych  (BG, II p., pok. 213, tel.: 126173217)

Aby skorzystać z wypożyczalni ACADEMICA, należy:

 

Szczegółowe zasady korzystania z systemu dostępne są w:

 

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące systemu ACADEMICA prosimy kierować na adres Wypożyczalni Międzybibliotecznej:

wypmb[at]bg.agh.edu[dot]pl

tel. 12 617 32 14

 

kierownik   telefon

mgr Zofia Pawłowska

Poczta BG 12 617 32 16
pracownicy

mgr Monika Dylowicz

Poczta BG 12 617 32 16

mgr Karolina Forma - Kita

Poczta BG

12 617 32 16

mgr Irena Fulara

Poczta BG

12 617 32 14

Renata Piasecka

Poczta BG

12 617 32 16

mgr Agnieszka Zych

Poczta BG

12 617 32 14