Sekcja Administracyjna

 


1 piętro, pokój 114, tel. 12 617 32 10

Do zadań Sekcji należy w szczególności:

 • organizowanie prawidłowego obiegu i przechowywania dokumentów,
 • rowadzenie spraw administracyjnych i finansowo-rozliczeniowych,
 • współpraca z Dyrektorem w zakresie opiniowania, podpisywania i zawierania umów powodujących zobowiązania Biblioteki z uwzględnieniem skutków finansowych,
 • współpraca z Dyrektorem w zakresie sporządzanie analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej jednostki,
 • prowadzenie spraw ewidencji środków trwałych z wyłączeniem księgozbioru,
 • zapewnienie sprawnej eksploatacji obiektu, systemów ochrony przeciwpożarowej oraz urządzeń instalacji stanowiących wyposażenie budynku (wentylacja, klimatyzacja itp.),
 • sporządzanie planów remontowych oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją remontów,
 • prowadzenie zaopatrzenia w materiały biurowe, gospodarcze i druki,
 • wykonywanie niezbędnych prac gospodarczych, drobnych napraw i remontów,
 • zapewnienie należytego porządku i wyglądu budynku Biblioteki i jej pomieszczeniom,
 • prowadzenie spraw dotyczących napraw sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia.

 

 

Logo BG

Sekcja Administracyjna

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
Biblioteka Główna

1 piętro, pokój 114
Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel.  12 617 32 10

  ww.bg.agh.edu.pl

 

kierownik

mgr inż. Teresa Proficz

Poczta BG 12 617 47 40
12 617 32 10
pracownicy inż.-techn.

Piotr Kaganek

Poczta BG 12 617 32 09

Edward Tabisz

Poczta BG 12 617 39 85
pracownicy administracyjni

Agnieszka Piękoś

Poczta BG 12 617 32 10

mgr Marta Tabisz

Poczta BG 12 617 32 10
obsługa

Bogdan Głowacki

Poczta BG 12 617 32 24
obsługa - sekcja gospodarcza

Joanna Biel

  12 617 32 25

Anna Bogucka

  12 617 32 25

Edyta Chochół

  12 617 32 25

Barbara Gastoł

  12 617 32 25

Beata Krężołek

  12 617 32 25

Barbara Rzyczniak

  12 617 32 27

Wioletta Szewczyk

  12 617 32 25

 

Administrative Section

 


1st floor, room 114, phone +48 12 617 32 10

 

The tasks of the Section include in particular:


 •     organizing the proper circulation and storage of documents,
 •     handling administrative and financial accounting matters,
 •     co-operating with the Director in the field of giving opinions, signing and concluding agreements that result in liabilities for the Library,
 •     cooperating with the Director in drawing up analyses and reports on the financial situation of the unit,
 •     keeping records of fixed assets, excluding the book collection,
 •     ensuring the efficient operation of the building, fire protection systems, and building equipment (ventilation, air-conditioning, etc.),
 •     drawing up renovation plans and managing matters related to the implementation of renovations,
 •     carrying out the procurement of office, household, and printed materials,
 •     carrying out necessary housekeeping work, minor repairs and renovations,
 •     ensuring that the Library building and its premises are in good order and appearance,
 •     handling matters relating to the repair of computer and office equipment and facilities.

 

Logo BG

Administrative Section

AGH UNIVERSITY OF KRAKOW
Main Library

1st floor, room 114
A. Mickiewicza Av. 30, 30-059 Kraków, Poland
phone: +48 12 617 32 10

  www.bg.agh.edu.pl

 

manager

Teresa Proficz, MA. Ing.

Poczta BG +48 12 617 47 40
+48 12 617 32 10
technical staff

Piotr Kaganek

Poczta BG +48 12 617 32 09

Edward Tabisz

Poczta BG +48 12 617 39 85
administrative staff

Agnieszka Piękoś, MA

Poczta BG +48 12 617 32 10

Marta Tabisz, MA

Poczta BG +48 12 617 32 10
service

Bogdan Głowacki

Poczta BG +48 12 617 32 24
service - cleaning staff

Joanna Biel

  +48 12 617 32 25

Anna Bogucka

  +48 12 617 32 25

Edyta Chochół

  +48 12 617 32 25

Barbara Gastoł

  +48 12 617 32 25

Beata Krężołek

  +48 12 617 32 25

Barbara Rzyczniak

  +48 12 617 32 27

Wioletta Szewczyk

  +48 12 617 32 25