Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Mapy tematyczne

Biblioteka Główna posiada jedyny w Krakowie dostępny publicznie i stale aktualizowany tak duży zbiór tematycznych map seryjnych. Mapy te są głównie wydawane przez Państwowy Instytut Geologiczny oraz urząd Głównego Geodety Kraju w Warszawie.

• Mapy obejmujące obszar całej Polski

Głównym wykonawcą wieloarkuszowych map geologicznych Polski w skalach od 1:50 000 do 1:300 000 jest Państwowy Instytut Geologiczny. Jest odpowiedzialny również za publikację map obejmujących poszczególne regiony Polski oraz nieseryjne mapy i atlasy obejmujące całokształt zagadnień z zakresu geologii, hydrogeologi, geofizyki, geochemii, geologii inżynierskiej, gospodarczej i geośrodowiskowej

• Serie zakończone

• Przeglądowa mapa geologiczna Polski 1:300 000

klikniecie spowoduje wyświetlenie interaktywnego skorowidza

skorowidz

Została opracowana w latach 1947-1955 pod redakcją naukową Edwarda Rühle. Jest to pierwsza edycja przeglądowej mapy geologicznej obejmującej obszar Polski. Składała się z wydania:
A – Mapa utworów powierzchniowych (zakryta)      M.262
B – Mapa utworów czwartorzędowych (odkryta)      M.351
Mapa ta w całości była zestawiona kameralnie z wykorzystaniem wszystkich dostępnych wówczas materiałów kartograficznych w różnych skalach. Oba wydania A i B obejmują 28 arkuszy map dla całej Polski. Biblioteka posiada komplet obu map.

• Przeglądowa mapa hydrogeologiczna Polski 1:300 000

klikniecie spowoduje wyświetlenie interaktywnego skorowidza

skorowdz

Została opracowana w latach 1957-1964 pod redakcja naukową Cyryla Kolago. Składa się z wersji A (M.937) i B (M.938), każda w 28 arkuszach dla całego obszaru Polski. Do map opracowano również objaśnienia, wspólne dla obu wersji. Biblioteka posiada komplet arkuszy i niekompletne objaśnienia.

• Przeglądowa mapa geologiczno-inżynierska 1:300 000     M.939

klikniecie spowoduje wyświetlenie interaktywnego skorowidza

skorowidz

Mapa opublikowana w latach 1955-1962 pod redakcją naukową Ludwika Watycha. Obejmuje 28 arkuszy dla całej Polski oraz do niektórych objaśnienia. Biblioteka posiada komplet arkuszy tej mapy.

• Mapa geologiczna Polski 1:200 000     M.1351

klikniecie spowoduje wyświetlenie interaktywnego skorowidza

skorowidz

Mapa pod redakcją naukową Józefa Edwarda. Mojskiego była publikowana w latach 1969-1998 roku w języku polskim. Pierwszy arkusz - Radom wydrukowano w 1969 roku, a ostatni – Tatry w 1998 roku. Mapa obejmuje obszar całej Polski. Wydana została w dwóch wersjach:

A - mapa geologiczna zakryta

B - mapa geologiczna odkryta, bez utworów czwartorzędowych

Na każdym arkuszu zamieszczony jest przekrój geologiczny oraz profile stratygraficzno – litologiczne. Do każdego arkusza są opracowane objaśnienia tekstowe, w których omówiono budowę geologiczną obszaru objętego mapą, przedstawiono profile głębokich otworów wiertniczych oraz wyniki przeglądowych prac zdjęciowych lub wyniki zestawień map w skalach bardziej szczegółowych. Biblioteka posiada komplet arkuszy wersji A i B (niestety wiele arkuszy w formie odbitek kserograficznych).

• Mapa hydrogeologiczna Polski 1:200 000     M.1450

klikniecie spowoduje wyświetlenie interaktywnego skorowidza

skorowidz

Mapa została opublikowana w latach 1976-1990 pod redakcją naukową Cyryla Kolago. Mapa obejmuje cały obszar Polski (74 arkusze). Na mapie przedstawiono obszary o różnej wydajności, głębokość pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego, hydroizohipsy, przejawy wód mineralnych. Wyznaczono obszary o różnym stopniu izolacji pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego. Zaznaczone zostały również punkty stacjonarnych obserwacji wód podziemnych. Na przekrojach hydrogeologicznych dołączonych do każdego arkusza, pokazano zwierciadło wody oraz litologię skał, w aspekcie stopnia ich przepuszczalności. Na mapie wyróżniono jednostki hydrogeologiczne: regiony, podregiony, rejony. Biblioteka posiada komplet arkuszy i objaśnień.

 

• Serie wydawane na bieżąco

• Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000     M.1055

klikniecie spowoduje wyświetlenie interaktywnego skorowidza

skorowidz

Mapę zaczęto wydawać od 1954 roku. Od 2001 roku arkusze mapy sporządzane są w technologii cyfrowej. Jest opracowywana w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych „1942”. Wyjątkiem jest arkusz Wadowice, który opracowano w układzie „1965”. Mapa obejmuje obszar całej Polski (poza Sudetami, dla których została opracowana mapa w skali 1:25 000). Jest ilustrowana jednym lub dwoma charakterystycznymi dla danego obszaru przekrojami geologicznymi. Do każdego arkusza są opracowane objaśnienia tekstowe, w których omówiono budowę geologiczną obszaru objętego mapą, przedstawiono profile ważniejszych otworów wiertniczych oraz wyniki badań terenowych i laboratoryjnych.

• Mapa geologiczno-gospodarcza Polski 1:50 000     M.1893

klikniecie spowoduje wyświetlenie interaktywnego skorowidza

skorowidz

- Pierwszymi mapami geologiczno-gospodarczymi wykonywanymi w Państwowym Instytucie Geologicznym były szkice surowcowe opracowywane w ramach sporządzania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000. Arkusze promocyjne Kielce i Chęciny ukazały się w 1990r. Od 1997 roku na podstawie "Instrukcji opracowania Mapy geologiczno-gospodarczej w skali 1:50 000" rozpoczęto realizację programu sporządzania tej mapy. Mapa jest kartograficznym odwzorowaniem występowania kopalin w strefie przypowierzchniowej i wgłębnej oraz gospodarki złożami na tle wybranych elementów górnictwa i przetwórstwa kopalin, hydrogeologii, geologii inżynierskiej, przyrody, krajobrazu i zabytków kultury. Opracowywana jest w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych „1942”. Do każdego arkusza mapy są objaśnienia.

  • Mapa geośrodowiskowa Polski Plansza A 1:50 000     M.3722

Plansza A - to zaktualizowana po pięciu latach treść Mapy geologiczno-gospodarczej w skali 1:50 000. Informacje zawarte na mapie można zestawić w czterech podstawowych grupach: złoża kopalin, wody, warunki podłoża, ochrona środowiska. Do mapy dołączone są objaśnienia, współne dla wersji A i B.

 

• Mapa geośrodowiskowa Polski Plansza B 1:50 000     M.3630

klikniecie spowoduje wyświetlenie interaktywnego skorowidza

skorowidz

Mapa geośrodowiskowa Polski wykonywana jest od 2002 roku.  Planszę B stanowi warstwa informacyjna zagrożenia powierzchni ziemi, w skład której wchodzą warstwy tematyczne: geochemia środowiska, składowanie odpadów, antropopresja. Do mapy dołączone są objaśnienia, współne dla wersji A i B.

• Mapa sozologiczna Polski 1:50 000     M.1260

klikniecie spowoduje wyświetlenie interaktywnego skorowidza

skorowidz

Mapa sozologiczna jest opracowywana od 1990 roku. Jest mapą tematyczną, przedstawiającą stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny i skutki - tak negatywnych, jak i pozytywnych - przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka, a także sposoby ochrony naturalnych wartości tego środowiska. Mapę początkowo sporządzono w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych „1942” a obecnie w układzie „1992”. Od 1994 roku jest wydawana równolegle wersja numeryczna tej mapy. Każdy arkusz zawiera na odwrocie komentarz opracowywany prze konsultanta naukowego.

• Mapa hydrograficzna Polski 1:50 000     M.2365   M.2283

klikniecie spowoduje wyświetlenie interaktywnego skorowidza

skorowidz układ 1942 i 1992

klikniecie spowoduje wyświetlenie interaktywnego skorowidza

skorowidz układ 1965

Mapa ta jest wydawana od 1985 roku. Początkowo była sporządzana w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych „1965” a następnie „1942” i „1992”. Przedstawia stan i warunki obiegu wody, rozmieszczenia wód powierzchniowych, zjawisk hydrograficznych i hydrologicznych oraz informacje o jakości wód, gospodarce zasobami wodnymi. Na odwrocie mapy znajduje się komentarz opracowany przez konsultanta naukowego.

• Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000     M.3644

klikniecie spowoduje wyświetlenie interaktywnego skorowidza

skorowidz

Jest systematycznie wydawana od 1996 roku. Mapa przedstawia warunki hydrogeologiczne, wskazuje główny poziom wodonośny, jego zasobność i dynamikę wód oraz ich jakość i zagrożenia. Dostarcza informacji o zwyklych wodach podziemnych. Jest opracowywana w Państwowym Układzie Współrzędnych geodezyjnych „1942”. Do każdego arkusza opracowano objaśnienia.

 

• Mapa gleb Polski 1:300 000     M.968

klikniecie spowoduje wyświetlenie interaktywnego skorowidza

skorowidz

Została wydana w 1961 roku w 28 arkuszach, które obejmują obszar całej Polski. Jest opracowana przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Do całości mapy są jedne objaśnienia. Biblioteka posiada całość mapy.

• Przeglądowa mapa surowców skalnych Polski 1:300 000     M.794

klikniecie spowoduje wyświetlenie interaktywnego skorowidza

skorowidz

Została opracowana przez Państwowy Instytut Geologiczny w 1965 roku. Składa się z 28 arkuszy i objaśnień do każdej mapy. Biblioteka posiada komplet z wyjątkiem arkusza Słupsk.

 

• Obejmujące poszczególne regiony Polski

• Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów 1:25 000     M.896

klikniecie spowoduje wyświetlenie interaktywnego skorowidza

skorowidz

Mapa ta jest publikowana od 1955 roku. Obejmuje obszar od rejonu Prudnika na Opolszczyźnie, po zachodnią granicę państwa, pokrywając Sudety polskie oraz ich przedgórze. Mapa jest uzupełniona jednym lub kilkoma typowymi dla danego obszaru przekrojami geologicznymi oraz profilem stratygraficznym. Do każdego arkusza są opracowane objaśnienia tekstowe, w których omówiono budowę geologiczną obszaru objętego mapą, przedstawiono profile ważniejszych otworów wiertniczych oraz wyniki badań terenowych i laboratoryjnych. Jest to mapa zakryta, litologiczno-stratygraficzna odzwierciedlająca budowę geologiczną w strefie przypowierzchniowej. Mapa wraz z objaśnieniami tekstowymi, stanowi kompendium wiedzy o danym terenie. Powstaje w wyniku terenowych prac zdjęciowych i badań laboratoryjnych.

• Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000– wydanie tymczasowe     M.1347

klikniecie spowoduje wyświetlenie interaktywnego skorowidza

skorowidz

Mapa obejmuje region Karpat i Przedgórza. Nie zawiera utworów czwartorzędowych. Mapa ta jest czarno-biała.

• Mapa geologiczna Tatr 1:10 000         M.479

klikniecie spowoduje wyświetlenie interaktywnego skorowidza

skorowidz

Mapa była opracowywana w latach 1958-1980 na podkładzie mapy fotogrametrycznej z 1938 roku i w oparciu o powojenne badania geologiczne. Składa się z 14 arkuszy.

• Mapa geologiczna Pienińskiego Pasa Skałkowego 1:10 000     M.430

klikniecie spowoduje wyświetlenie interaktywnego skorowidza

skorowidz

Mapa była opracowywana w latach 50-tych i 60-tych głównie przez Krzysztofa Birkenmajera. Składa się z 20 arkuszy.