Biblioteki Wydziałowe

"Biblioteki jednostek organizacyjnych Akademii Górniczo-Hutniczej tworzą sieć biblioteczną i wraz z Biblioteką Główną stanowią jednolity system biblioteczno-informacyjny".

(Zarz. nr 22/2015 Rektora AGH z dnia 29 czerwca 2015 r.)

 

Sieć biblioteczna AGH składa się z 24 bibliotek, w tym 14 bibliotek wydziałowych, 7 bibliotek katedr i 3 bibliotek jednostek pozawydziałowych.

Biblioteki Sieci - Informator 2019/2020

Zbiory obejmują (stan na 31.12.2018 r.)
książki 267 141 vol.
czasopisma   23 567 vol.
 zb. spec   459 48 jedn. inw.
 razem: 336 656 jedn. ob.
Łączna liczba tytułów czasopism bieżących: 231 tytuły.
 
Biblioteki Sieci funkcjonują w oparciu o te same przepisy, ale dopuszczalne są pewne różnice uwzględniające specyficzne warunki działania konkretnych jednostek organizacyjnych. Zasady korzystania z bibliotek określają regulaminy wewnętrzne, oparte na Ramowym regulaminie uczelnianej sieci bibliotek AGH (Zarządzenie Nr 22/2015 Rektora AGH, rozdział 8), zatwierdzone przez Dziekanów lub Kierowników jednostek organizacyjnych.
 
Biblioteki gromadzą i udostępniają książki, czasopisma i zbiory specjalne zgodnie z profilem naukowym i działalnością dydaktyczną realizowaną w macierzystych jednostkach organizacyjnych.
 
Źródłem informacji o zbiorach bibliotek sieci jest Katalog Komputerowy AGH (tworzony metodą współkatalogowania w systemie bibliotecznym VTLS/Virtua). Opracowane są w nim wydawnictwa, które wpłynęły do bibliotek po 1998 r., a, w zależności od potrzeb i możliwości danej biblioteki, także zbiory wcześniejsze. Status „na wydziale” w katalogu komputerowym oznacza jedynie, że wymieniona w lokalizacji biblioteka posiada dany egzemplarz. Informacje o jego dostępności uzyskać można wyłącznie w danej bibliotece wydziałowej. 


Szczegółowe informacje teleadresowe, godziny otwarcia podano poniżej.

*) oznaczono biblioteki współpracujące przy tworzeniu wspólnego katalogu komputerowego