Biblioteki Wydziałowe

"Biblioteki jednostek organizacyjnych Akademii Górniczo-Hutniczej tworzą sieć biblioteczną i wraz z Biblioteką Główną stanowią jednolity system biblioteczno-informacyjny".

(Zarz. nr 22/2015 Rektora AGH z dnia 29 czerwca 2015 r.)

 

Sieć biblioteczna AGH składa się z 24 bibliotek, w tym 14 bibliotek wydziałowych, 7 bibliotek katedr i 3 bibliotek jednostek pozawydziałowych.

 Biblioteki Sieci - Informator
 

Zbiory obejmują (stan na 31.12.2016 r.)
 
książki 275.438 vol.
czasopisma   23.417 vol.
 zb. spec   43.641 jedn. inw.
 razem: 342.496 jedn. ob.
 
Łączna liczba tytułów czasopism bieżących: 235 tytułów.
 
Biblioteki Sieci funkcjonują w oparciu o te same przepisy, ale dopuszczalne są pewne różnice uwzględniające specyficzne warunki działania konkretnych jednostek organizacyjnych. Zasady korzystania z bibliotek określają regulaminy wewnętrzne, oparte na Ramowym regulaminie uczelnianej sieci bibliotek AGH (Zarządzenie Nr 22/2015 Rektora AGH, rozdział 8), zatwierdzone przez Dziekanów lub Kierowników jednostek organizacyjnych.
 
Biblioteki gromadzą i udostępniają książki, czasopisma i zbiory specjalne zgodnie z profilem naukowym i działalnością dydaktyczną realizowaną w macierzystych jednostkach organizacyjnych.
 
Źródłem informacji o zbiorach bibliotek są tradycyjne katalogi kartkowe (znajdujące się w siedzibach bibliotek) oraz Katalog Komputerowy AGH (tworzony metodą współkatalogowania w systemie bibliotecznym VTLS/Virtua). Opracowane są w nim wydawnictwa, które wpłynęły do bibliotek po 1998 r., a, w zależności od potrzeb i możliwości danej biblioteki, także zbiory wcześniejsze. Status „na wydziale” w katalogu komputerowym oznacza jedynie, że wymieniona w lokalizacji biblioteka posiada dany egzemplarz. Informacje o jego dostępności uzyskać można wyłącznie w danej bibliotece wydziałowej. 


Szczegółowe informacje teleadresowe, godziny otwarcia podano poniżej.

*) oznaczono biblioteki współpracujące przy tworzeniu wspólnego katalogu komputerowego