Samodzielna Sekcja ds. Bibliotek Sieci i Kontroli Zbiorów BG


II piętro, pok. 207, 208, tel. 12 617 32 16
zofia.pawlowska[at]bg.agh.edu[dot]pl

 

Do zadań Sekcji należy:

  • Sprawowanie opieki merytorycznej nad funkcjonowaniem bibliotek tworzących system biblioteczno-informacyjny Uczelni, w szczególności czuwanie nad aktualnością i kompletnością przepisów prawnych związanych z ich działalnością, prowadzenie instruktażu przywarsztatowego, organizowanie zebrań i szkoleń dla pracowników bibliotek sieci, okresowe wizytacje.
  • Udział w pracach koncepcyjnych związanych z realizacją modelu bibliotek wydziałowych  w zakresie scalania zbiorów, organizacji i koordynacji komputeryzacji procesów bibliotecznych w oparciu o system VTLS/VIRTUA.
  • Formalna weryfikacja dokumentacji związanej z selekcją i inwentaryzacją zbiorów w bibliotekach sieci.
  • Współpraca ze wszystkimi oddziałami/sekcjami BG w zakresie działań na rzecz bibliotek sieci, dbanie o aktualność źródeł informacji o zasobach i działaniu bibliotek.
  • Przeprowadzanie i czuwanie nad przebiegiem ciągłej inwentaryzacji ilościowej i majątkowej zbiorów Biblioteki Głównej, w tym wyjaśnianie wszelkich niezgodności w zapisach ewidencji sumarycznej i jednostkowej ze stanem faktycznym, przygotowywanie propozycji  rocznych planów i sprawozdań z kontroli zbiorów BG.
  • Weryfikacja dokumentacji związanej z selekcją zbiorów BG.

 

Logo BG

Samodzielna Sekcja ds. Bibliotek Sieci
i Kontroli Zbiorów BG

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
Biblioteka Główna

II piętro, pok. 207, 208
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel.: 12 6173216,  fax 12 6341404

e-mail: zofia.pawlowska[at]bg.agh.edu[dot]pl

  www.bg.agh.edu.pl

 

"Biblioteki jednostek organizacyjnych Akademii Górniczo-Hutniczej tworzą sieć biblioteczną i wraz z Biblioteką Główną stanowią jednolity system biblioteczno-informacyjny".

(Zarz. nr 22/2015 Rektora AGH z dnia 29 czerwca 2015 r.)

 

Sieć biblioteczna AGH składa się z 20 bibliotek, w tym 15 bibliotek wydziałowych, 2 bibliotek katedr i 3 bibliotek jednostek pozawydziałowych.

 

Zbiory obejmują (stan na 31.12.2020 r.)
książki 261 884 wol.
czasopisma   23 161 wol.
 zb. spec   47 617 jedn. inw.
 razem: 332 662 j. obl.
Łączna liczba tytułów czasopism bieżących: 160 tytułów.
 
Biblioteki Sieci funkcjonują w oparciu o te same przepisy, ale dopuszczalne są pewne różnice uwzględniające specyficzne warunki działania konkretnych jednostek organizacyjnych. Zasady korzystania z bibliotek określają regulaminy wewnętrzne, oparte na Ramowym regulaminie uczelnianej sieci bibliotek AGH (Zarządzenie Nr 22/2015 Rektora AGH, rozdział 8), zatwierdzone przez Dziekanów lub Kierowników jednostek organizacyjnych.
 
Biblioteki gromadzą i udostępniają książki, czasopisma i zbiory specjalne zgodnie z profilem naukowym i działalnością dydaktyczną realizowaną w macierzystych jednostkach organizacyjnych.
 
Źródłem informacji o zbiorach bibliotek sieci jest Katalog Komputerowy AGH (tworzony metodą współkatalogowania w systemie bibliotecznym VTLS/Virtua). Opracowane są w nim wydawnictwa, które wpłynęły do bibliotek po 1998 r., a, w zależności od potrzeb i możliwości danej biblioteki, także zbiory wcześniejsze. Status „na wydziale” w katalogu komputerowym oznacza jedynie, że wymieniona w lokalizacji biblioteka posiada dany egzemplarz. Informacje o jego dostępności uzyskać można wyłącznie w danej bibliotece wydziałowej. 
 

W związku z sytuacją epidemiologiczną poszczególne biblioteki Sieci mają zmienione godziny i zasady funkcjonowania. Dlatego prosimy o sprawdzanie informacji na stronach domowych bibliotek lub wydziałów, bądź o kontakt mailowy/telefoniczny z wybraną biblioteką wydziałową.

 

Szczegółowe informacje teleadresowe, godziny otwarcia podano poniżej.

 

*) oznaczono biblioteki współpracujące przy tworzeniu wspólnego katalogu komputerowego

kierownik   telefon

mgr Zofia Pawłowska

Poczta BG 12 617 32 16
pracownicy

mgr Monika Dylowicz

Poczta BG 12 617 32 16

mgr Karolina Forma

Poczta BG

12 617 32 16

Renata Piasecka

Poczta BG

12 617 32 16